މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ފައިނު ހިމެނޭހެން 32 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފި

ފައިނު ހިމެނޭހެން ރ. އަތޮޅުގެ 8 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 61 ރަށުގައި ގާއިމްކުރާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްތަކުގެ ތެރެއިން 32 ރަށެއްގެ އައުޓްޑޯރ ޖިމްގެ ތަކެތި ރަށްރަށަށް ގެންގޮސް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، ސިނާން ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 4،101،134.17 ރުފިޔާއަށެވެ. އެގޮތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހޭއިރު 56 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެ ރަށްތަކަކީ؛

ހއ އަތޮޅު
ބާރަށް، ތަކަންދޫ އަދި މުރައިދޫ

ހދ އަތޮޅު
ކުޅުދުއްފުށި، ނޭކުރެންދޫ، ކުމުންދޫ އަދި ވައިކަރަދޫ

ށ އަތޮޅު
ފޯކައިދޫ އަދި ކަނޑިތީމު

ނ އަތޮޅު
ހެނބަދޫ، މާޅެންދޫ، ވެލިދޫ، ކުޑަފަރި، މާފަރު އަދި މަނަދޫ

ރ އަތޮޅު
މަޑުއްވަރީ، އުނގޫފާރު، ރަސްގެތީމު، ހުޅުދުއްފާރު، އިނގުރައިދޫ، އިންނަމާދޫ، މީދޫ އަދި ފައިނު

ބ އަތޮޅު
އޭދަފުށި، ކަމަދޫ އަދި ގޮއިދޫ

ޅ އަތޮޅު
ކުރެންދޫ

ކ އަތޮޅު
ހިންމަފުށި، މާފުށި، ދިއްފުށި، ވިލިމާލެ އަދި ތުލުސްދޫ

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

4 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޞޯލިހް 3 weeks ago

އަނެއްކާ ތިވެސް ސަބު ކޮށް ހަވާލުވާނީ މަނިކު ކޮމްޕެނީ އާ ކަންނޭގެ. އޭރުން 50 ދުވަސް ދެ އަހަރަށް ބަދަލުވީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޢުމަރު 3 weeks ago

މިކަން ކުރަންވިތާ މާބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޖިމްބެ 3 weeks ago

ކިނޮޅަހަށްވެސް ޖިމެއް ބޭނުން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސަރުކާރު 3 weeks ago

ނުލިބޭނެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ