މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗަށް ޓެކްނީޝަނަކާއި ލޭބަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޯދަނީ

ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗަށް ޓެކްނީޝަނަކާއި ލޭބަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި، 3000 ރުފިޔާ، ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %30، ޙާޟިރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %20 އަދި އިތުރުގަޑިއަށް މުސާރައިގެ %50 ލިބެއެވެ. 

ލޭބަރގެ މަޤާމްގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ، 2800 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %30، ޙާޟިރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %20 އަދި އިތުރުގަޑިއަށް މުސާރައިގެ %50 ލިބެއެވެ. 

މި ދެ މަޤާމަށްވެސް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ، 21 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ