މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ފައިނުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  • ފައިނުން ނެގި ފްލޫ 2 ސާމްޕަލެއް 6 ޖޫންގައި ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
  • ޖުމުލަ 21 ފަރާތެއް މިހާރުވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
  • 10 ގެއެއް ވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައި

ފައިނުގައި ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ، ފްލޫ ދެ ސާމްޕަލެއް ނެގީ 4 ޖޫންގައެވެ. ފައިނުން ގިނަބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު މި ލައިވް ބްލޮގްގެ ތެރެއިން ގެނެސްދިނުމަށް ފައިނު އޮންލައިންގެ ޓީމުން މިގެންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ލައިވް ކަވަރޭޖް

09:31 14/06/2021 11 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ހުރިހާސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ. އޭގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 2 ސާމްޕަލެއް. އެހެންކަމުން މިހާރު ޖުމުލަ ޕޮޒިޓިވް އަދަދަކީ 21 (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

21:15 13/06/2021 ފައިނުން އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ބައެއް ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނުލިބޭ. އެހެންކަމުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 20 އަށް އަރާފައި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

15:22 13/06/2021 މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 1 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ. އެ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

09:58 13/06/2021 މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ލިބުނުކަން އެނގިފައެއް ނުވޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

14:31 12/06/2021 ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކަރަންޓީންގައިތިބި މީހުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

14:30 12/06/2021 ރޭ ވެސް 3 ސާމްޕަލެއް ފައިނުންވަނީ ނަގާފައި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

21:59 11/06/2021 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި 9 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 10 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް. އަދި 1 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނުލިބޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

17:59 11/06/2021 ނަތިޖާ ނުލިބޭ 11 ސާމްޕަލެއް އަދިވެސް އެބަވޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

17:30 11/06/2021 މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 3 ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ. މި 3 ސާމްޕަލްވެސް ޕޮޒިޓިވް (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

11:20 11/06/2021 މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ފައިނުން ވަނީ 14 ސާމްޕަލެއް ނަގާފައި. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ލިބުނު ކަމަކަށް އެނގިފައެއް ނުވޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

11:19 11/06/2021

(އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

13:53 10/06/2021 އިތުރު ސާމްޕަލްތަކެއްގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ. އަންގާރަ ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު 3 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި. އެހެންކަމުން އަންގާރަ ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލް ތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 5 ސާމްޕަލެއް މިވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި. އޭގެ ތެރެއިން 2 ސާމްޕަލެއް ނެގެޓިވް ވެފައިވާއިރު އެއް ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

09:15 10/06/2021 ފައިނުން ކޮމިއުނިޓީ ތެރެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދު މިވަނީ 13 އަށް އަރާފައި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

09:01 10/06/2021 ނަމަވެސް އަދިވެސް ނަތީޖާ ނުލިބި 6 ސާމްޕަލެއް އެބަވޭ. މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ނަތީޖާތައް ލިބެމުންދާނެކަމަށް ބެލެވޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

08:47 10/06/2021 އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެގި 8 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނަތީޖާ ލިބުނީ 2 ސާމްޕަލް. މި 2 ސާމްޕަލްވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

22:54 9/06/2021 ފައިނުން އިތުރު 14 ސާމްޕަލެއް މިރެ ނަގައިފި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

20:01 9/06/2021 ފައިނުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުނާއި ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ އެކި ފަރާތްތައް 38 ގެއެއްގައި އެކަހެރި ކުރެވިފައިވޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

08:14 9/06/2021 ފައިނުން އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި 9 މީހުންނާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އަލާމާތްތައް ހުރި 8 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ރޭ ނަގައިފި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

12:22 8/06/2021 މިއަދު ފައިނުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފައިނު ސްކޫލްގެ 4 ދަރިވަރަކު ހިމެނޭ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

11:33 8/06/2021 މިއަދުން ފެށިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުނަ މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތަށް ނުދިޔުމަށް ފައިނު ޓާސްކްފޯސްއިން އަންގައިފި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
75%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

9ެ8ެި3 1 week ago

ބިލްތަށް....އ ސުކުން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ