މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

މެސެޖު ބޯޑު

  • ފައިނުން ފެނުނު ކޮވިޑް19 ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވުމާއި ގުޅިގެން މި ޞަފްހާ އަދާހަމަ ކުރުން ވަނީ މެދު ކަނޑާލެވިފައި
00
އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި
00 00
00
އެކްޓިވް
00 00
37
ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ
26 11
487
ނެގުނު ސާމްޕަލް
287 200
482
ނަތީޖާ ލިިބުނު
284 198
05
ނަތީޖާ ނުލިބޭ
03 02
442
ނެގެޓިވްވި ޖުމްލަ
255 187
37
ބަލިން ފަސޭހަވި
26 11
00
އެހެން ފެސިލިޓީތަކުގައި
00 00
00
މަރުވި ޖުމްލަ
00 00

ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތައް

ކަރަންޓީންކުރި ތާރީޚް:

ކަރަންޓީންނިމޭ ތާރީޚް:

ގުޅޭ ޚަބަރުތައް