މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

މެސެޖު ބޯޑު

  • މިމަހު 13 ވަނަ ދުވަހު ފައިނުންވަނީ އިތުރު 05 ސާމްޕަލެއް ނަގާފައި
00
އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި
00 00
00
އެކްޓިވް
00 00
37
ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ
26 11
487
ނެގުނު ސާމްޕަލް
287 200
482
ނަތީޖާ ލިިބުނު
284 198
05
ނަތީޖާ ނުލިބޭ
03 02
442
ނެގެޓިވްވި ޖުމްލަ
255 187
37
ބަލިން ފަސޭހަވި
26 11
00
އެހެން ފެސިލިޓީތަކުގައި
00 00
00
މަރުވި ޖުމްލަ
00 00

ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތައް

ނަމިރާ
1 ޖުލައި 2021 އިން 14 ޖުލައި 2021 އަށް
ވައިލެޓްވިލާގޭގެ އުތުބައި
28 ޖޫން 2021 އިން 11 ޖުލައި 2021 އަށް
ވިޝަންގޭގެ އުތުރުބައި
1 ޖުލައި 2021 އިން 14 ޖުލައި 2021 އަށް
އަމަން ގޭގެ އުތުބައި
1 ޖުލައި 2021 އިން 14 ޖުލައި 2021 އަށް
ނިޝާން
1 ޖުލައި 2021 އިން 14 ޖުލައި 2021 އަށް
ނަލަހިޔާ
2 ޖުލައި 2021 އިން 15 ޖުލައި 2021 އަށް
ވައިޓްރޯސް ދެކުނުބައި
5 ޖުލައި 2021 އިން 18 ޖުލައި 2021 އަށް
ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސްގެ އިރުމަތީބައި
5 ޖުލައި 2021 އިން 18 ޖުލައި 2021 އަށް

ކަރަންޓީންކުރި ތާރީޚް:

ކަރަންޓީންނިމޭ ތާރީޚް:

ގުޅޭ ޚަބަރުތައް