މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ނަފްރަތުގެ އަމަލު ހުއްޓުވުމުގެ ބިލާ ދެކޮޅަށް ރ. އަތޮޅުގެ 11 ކައުންސިލަކުން ބަޔާން ނެރެފި

ނަފްރަތުގެ އަމަލު ހިންގުން މަނާކުރާ ބިލްގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ބިލާއި ދެކޮޅަށް ރ. އަތޮޅުގެ 11 ކައުންސިލަކުން ބަޔާން ނެރެފިއެވެ.

ބިލްގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް މާއްދާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރ. އަތޮޅުން މި ބިލާއި ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނެރެފައިވާ ކައުންސިލްތަކަކީ، އަލިފުށި، ހުޅުދުއްފާރު, ވާދޫ، އަނގޮޅިތީމް، ރަސްގެތީމް، އުނގޫފާރު، ދުވާފަރު، މާކުރަތް، ކިނޮޅަސް، މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރިއެވެ. 

މި ބިލްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، ބިލް އަނބުރާ ނެގުމަށް 101 ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ފަރާތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ޕެޓިޝަނެއް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. 

ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ހުށައަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަންގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ހުށައަޅާފައިވާ ބިލުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ ބޮޑެތި މުންކަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެކަންކަމަކީ ނުރަނގަޅު ގޯސް ކަންތައްތައް ކަމާއި އެކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަނުމަށް ގޮވާލާއި އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އެނޫން ރައްޔިތުންނަށްވެސް ހުރަސް އެޅިގެންދާނެކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު ސެކިއުލަރ ފިކުރު ރާއްޖޭގައި ފަތުރަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް އިސްލާމްދީނުގެ ޣީރަތްތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ބުނާ ބަހެއްގެ ސަބަބުންވެސް އެމީހަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅި އަދަބު ލިބޭނެ ގޮތަށް އެ ބިލު އޮތުމުން ޢިލްމުވެރިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ވަނީ މި ބިލަށް ތާޢިދު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބިލް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތީ ބިލުގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށްވެސް ބައެއް މެންބަރުންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ