މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަލިފުށީގައި މި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެއަރޕޯޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބިން ހިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އަލިފުށި ކައުންސިލުން ބުނީ އަލިފުށީގައި އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެރަށުގެ ފަޅުން ބޮޑުބައެއް ހިއްކައިގެންކަމަށާއި އެހެންކަމުން ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ވަޅުލާފައިވާ ބޮނބިފާތަކާއި، ލަކުޑި ފަދަ ތަކެތީގެ ނަގަން އަންގާފައިވާކަމަށެވެ. އަލިފުށީ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު...
ރ. އަލިފުށީގައި ސަރުކާރުން ގާއިމުކުރާ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ރަށަށް ބައެއް ތަކެތި ގެންގޮސްފިއެވެ. އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިއަދު އެ ރަށަށްވަނީ ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މެޝިނަރީއާއި މުވައްޒަފުން އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަލިފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ގުޅާލުމުން ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ އިތުރު ތަފުސީލު ލިބޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެމްޓީސީސީން...
މި ސަރުކާރުގެ މި ދައުރުގައި ރ. އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅާ ނިންމޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭން ދަތިކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ އަސްލަމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްވަނީ ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އަޅާ އެއަރޕޯޓު އަޅާ ރަށެއް ފައިނަލް ވެއްޖެތޯއާއި އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ދުވަހެއް ސާފުކުރުމަށް...