މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ނެރެފައިވާ ޔެލޯ އެލަރޓުގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީސް) އިން ދެންމެ ބުނީ، މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 2:15 އިން މިރޭގެ 8:00 އާއި ހަމައަށް ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން މ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށާއި ގަޑިއަކު 25 މޭލާއި 30 މޭލާއި ދެމެދު ވައިޖެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭކަމަށެވެ. އަދި...
މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނީ، މިރޭގެ 8:30 އިން ފެށިގެން މިރޭގެ މެންދަމު 1:30 އާއި ހަމައަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރު މިނެއްގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށެވެ.  އަދި އެ ވަގުތުތަކުގައި ކަނޑުވެސް ގަދަވާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެ އިދާރާއިންވަނީ...
އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރެވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ މެޓު އޮފީހުން ދެންމެ ބުނީ ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފައި ވަނީ، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ޅ. އަތޮޅާއި ހަމައަށް ކަމަށެވެ.މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މިރޭގެ 7:15 އިން މިރޭގެ 9:30 އާއި ދެމެދު އެ ހިސާބަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށެވެ.މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާކޮށް...