މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33

ވާހަކަ: މިތުރާނޫނީ ނެތޭ 1

ހޮސްޕިޓަލުގެ ސަރައްކާލި ތެރޭ ބޮޑު ހައިޖާނު ގަނޑަކަށް ގެއްލި ހުސްވެފައި އެހުރީ އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަހްސަންއެވެ. އަހަރެން މިއޮތީ ވިއްސާ ކޮޓަރި ތެރޭގައިއެވެ. ކުޑައިރުކޮޅަކުން އަހަރެންވެސް ވާނީ އެ އުފަލަކަށްޓަކައި އަންހެން ކުއްޖަކު އެއްމެ އުއްމީދުކުރާ އެއްމެ ދަރަޖަ އުފުލިގެންވާ މަންމައަކަށެވެ. އެކަމުން އެހެން މައިންނަށް އެލިބޭ އުފާ އަހަންނަށް ނުލިބޭނެ ހެއްޔެވެ. އަހަރެންގެ ބަނޑުގައި މިއޮތް ދަރިފުޅުދެކެ އަހަރެން ލޯބި ވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ލޯބި ވެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ އިއްޒަތާ އަބުރު ނަގާލި މުޑުދާރު މީހެއްގެ މި ދަރިފުޅު އުފަން ކުރުން މި ވޭންތައް އަހަރެން މިތަޙައްމަލު ކުރަނީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަހަރެން އެގޮތް ބޭނުންވާތީ އެއްނޫނެވެ. މިއީ އަހަންނަށް ހުރިގޮތް ކަމަށް ދެކި ހަމައެކަނި އަހަރެން އެކަނިވި ދުވަހު އަހަރެން ގާތު ހުރި އަޙްސަނުގެ ޙައްޤުގައެވެ. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅަށް އުފަން ބައްޕައެއްގެ ލޯބިދޭން އަޙްސަނު ހުރީތީއެވެ. ދުނިޔޭގެ ލަދުން އަހަރެން ސަލާމަތް ކޮށްދިނީތީއެވެ. އެއީ ހާދަ މާތް އިންސާނެކެވެ. އަހަރެންނަށްޓަކައި އަޙްސަނު އެވަނީ ހާދަ މަތިވެރި ޤުރުބާނީއެކެވެ. މިގުޅުމަށް ރަހްމަތްތެރިކަން އެކަނި ދީގެން ފުދޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަންނަށް އަޙްސަންގެ އިހްސާން ތެރިކަމުގެ ބަދަލު ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ދުވަސްވަރަކީ ފުރާވަރުގެ ފަހު ދުވަސްވަރެވެ. މަޖަލާ އުފަލުގައި ކިޔެވުމުގެ ދުވަސްތައް ހޭދަވަމުން ދެއެވެ. ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް ނުތަނަވަސްވާންޖެހޭ ކަމެއްނެތް ފާގަތި ދުވަސްތަކެކެވެ. އަޙްސަން އާއި ނިމާލް އާއި މުހުސިން އަކީ އަހަރެންގެ ގުރޫޕްގެ ދިރުމެވެ. މާނީ އާއި ރައިނާ އަކީ ގުރޫޕްގެ ރޫހެވެ. އެކުވެރިކަން ފެށިގެން އަންނާނީ އެންމެ ކުޑަ ދުވަހުން ފެށިގެނެވެ. މާނީގެ 19 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން އެންމެން ތައްޔާރުވާން ވަރަށް އަވަދިނެތި އުޅެމުންދިޔައެވެ. ކުލަކުލައިގެ ނިވިދިއްލި ބޮކިތަކުން މުހްސިނުމެންގެ ގޭގެ ބޮޑު ކޮޓަރި ތައްޔާރު ކުރަމުންދިޔައީއެވެ. ހަފްލާގެ ކާތަކެތި ހަމަކުރުން އޮތީ ނިމާލްއާއެވެ. އަޙްސަނު އާއި އަހަރެން އުޅުނީ ކޭކު އެޅުމުގެ ކަތަކައެވެ. އެއްވެސް އިރެއްގައި ދެމީހުން ވަކިން ކަންތައްކޮށް ނޫޅޭ އުސޫލުގެ ދަށުން ދެމީހުންވެސް އެކީ ހަވާލުވީ އެކަމާއެވެ. އެއްމެން އެއްކޮށް އުޅުނަސް އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ގުޅުން ވަކިން ބޮޑަށް ވަރުގަދައެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް އަޙްސަނާ އާއި ހިއްސާކުރަން އަހަރެން ފަހެއްނުޖެހެއެވެ. އަޙްސަންވެސް ހަމައެފަދައެވެ. އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ލޯބިވެރިން ތިބެއެވެ. ދުވަހަކުވެސް އަހަރެން އެކުރިކަމުގެ ރޮނގު ހުރަހެއް ނުކުރަމެވެ. އަހަރެން އިމްރާންދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވަމެވެ. އިމްރާނު ވެސް ހަމަ އެފަދެއެވެ. އަޙްސަން އާއި އަހަންނާއި އަދި އެހެން ކުއްޖަކާ އޮންނަ ގުޅުމަކުން އިމްރާނާ މައްސަލައެއް ޖެހިފައެއް ނެތެވެ. އިމްރާނު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ކަންތައް ވެދާނެތީ އަޙްސަން އަބަދުވެސް އަހަންނަށް ނަސޭހަތްދެއެވެ.

ސީމާ އަކީ އަޙްސަނުގެ ލޯބިވެރިޔާއެވެ. އަހަރުމެން އެންމެންގެ މެދުގައި ގާތްއެކުވެރިކަމެއް އޮތްނަމަވެސް ސީމާ އުޅެނީ އަހަރެންނާއި ވަރަށް ދުރުގައިކަން އަހަންނަށް ފާހަގަވެއެވެ. އަޙްސަނު ދިމާލަށް އަހަރެންގާތު އެވާހަކަ ނުބުނި ނަމަވެސް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ނުތަނަވަސް ކަމެއް ސީމާގެ އޮވެއެވެ. އަބަދުވެސް ބަހަނާ އެއް ދެއްކުމަށްފަހު އަޙްސަން ސީމާގެ އަމަލުތައް ކަޝްފުކުރެއެވެ. ސީމާގެ ސަބަބުން އެކުވެރިކަން ގެއްލިދާކަށް އަޙްސަނު ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އަހަރެންވެސް އެދެމެދަށް ނުވަދެވޭތޯބަލަމެވެ. އަޙްސަނުގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. އަޙްސަނަކީ އަންހެނުންގެ އިހްސާސްތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން ދަންނަ މާތްމީހެކެވެ. އިމްރާން އަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޙްސަން އަށް އިތުބާރު ކުރެވެނީވެސް އެހެންވެއެވެ. އިމްރާނަކީ ހަރުދަނާ ޒިންމާދާރު މަޤާމެއް އަދާކުރާ ހީވާގިމީހެވެ. އަހަރެން ކަހަލަ ހަލަބޮލި މީހަކާ އިމްރާނު ފަދަ މަޑުމައިތިރި މިޒާޖެއްގެ މީހެއް ނުވެސްގުޅެއެވެ. ނަމަވެސް ލޯބިވެވެނީ އެކަހަލަ ކަންތައް ބަލާފައެއްނޫނެވެ. އަހަރެންނާއި އިމްރާނުގެ ގުޅުން ފެށިގެން އައީ ގޭތެރެއިންނެވެ. އިމްރާންގެ ބައްޕައާއި އަހަރެންގެ ބައްޕަ އަކީ ގާތް ރަހްމަތްތެރިންނެވެ. އަހަރެންނަށް ހީކުރެވިފައި އޮތް ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ހާލެއްގައި އަހަރެންނާއި އެންމެ ގާތު ހުންނާނީ އިމްރާންކަމަށެވެ. އަހަރެން ހާލުގައި ޖެހޭދުވަހު އަތްފޮޅާލާފައި އެންމެ އަވަހަށް ދާނީ އިންރާނޭ ހިތަކަށް ނާރައެވެ. 

(ނުނިމޭ)
 
 (މިވާހަކައަކީ ހަފްތާއަކު އެޕިސޯޑެއް ނެރޭގޮތަށް ޝާއިޢު ކުރެވޭ ވާހަކައެކެވެ)

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ