މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މޯނި ރޯއީ ރާއްޖޭގައި

ގިނަބައެއްގެ މަޤްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ހިންދީ ޑްރާމާއެއްކަމަށްވާ ނާގިން ސީރީޒްގެ ސީޒަން 1 ގެ ބަތަލާ މޯނީ ރޯއީ (ޝިވަންޔާ) ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. 

ރާއްޖޭގައި އޭނާ މަޑުކުރަނީ ހެރިޓެންސް އާރަށް ރިސޯޓްގައެވެ. އަދި މިރިސޯޓްގައި 3 ދުވަހު މަޑުކުރާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

މޯނީ ރޯއީ އަކީ ނާގިންގެ އިތުރުން އިތުރު ސީރީޒް އަދި ފިލްމުތަކުގައިވެސް ބެލުންތެރިންގެ މަޤްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ތަރިއެކެވެ. 

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ހިނގި, ދަބަންގް 3, ތުންބިން 2 އަދި މެރީ އާޝިޤީ ތުމްސޭހިގައިވެސް މޯނީ ވަނީ ފުރިހަމަ ރޯލެއް ޢަދާކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ