މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މޯނި ރޯއީ ރާއްޖޭގައި

ގިނަބައެއްގެ މަޤްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ހިންދީ ޑްރާމާއެއްކަމަށްވާ ނާގިން ސީރީޒްގެ ސީޒަން 1 ގެ ބަތަލާ މޯނީ ރޯއީ (ޝިވަންޔާ) ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. 

ރާއްޖޭގައި އޭނާ މަޑުކުރަނީ ހެރިޓެންސް އާރަށް ރިސޯޓްގައެވެ. އަދި މިރިސޯޓްގައި 3 ދުވަހު މަޑުކުރާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

މޯނީ ރޯއީ އަކީ ނާގިންގެ އިތުރުން އިތުރު ސީރީޒް އަދި ފިލްމުތަކުގައިވެސް ބެލުންތެރިންގެ މަޤްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ތަރިއެކެވެ. 

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ހިނގި, ދަބަންގް 3, ތުންބިން 2 އަދި މެރީ އާޝިޤީ ތުމްސޭހިގައިވެސް މޯނީ ވަނީ ފުރިހަމަ ރޯލެއް ޢަދާކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ