މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33

ވާހަކަ: ނުވީހޭ ނުވެވުނު ނަމަ 4

ނާގެ ފަރާތުން ފެންނަން ފެށި ހެޔޮ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ސަރާވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުނެވެ. ސަރާއަށް އެތައްގޮތަކުން މިކަމުން ލުއިވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިމްދާދު އާއި ސަރާއާއި އޮތް ގުޅުން މަޑުމަޑުން ދުރުވާން ފެށިއެވެ. މިކަމާ އިމްދާދު ހުންނަނީ މާޔޫސްވެފައެވެ. ކުދިން ސުކޫލަށް ދިޔުމުން އިމްނާ ހުޅުވީ ވަރަށް ދުވަސްވަންދެން ރައްކާކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ކުޑަ ދަބަހަކުން ފޮތެކެވެ. އެ ފޮތަކީ ބައެއް ނަމްބަރުތައް ރައްކާ ކުރުމަށް ސާމިރު އިމްނާއަށް އެމީހުންގެ ފުރަތަމަ ކައިވެނީގެ އަހަރު ދިން ފޮތެކެވެ. އޭގައި ހުރީ ސާމިރުގެ ބައެއް ރައްޓެހިންގެ ގޭގެ އެޑްރެހާއި ފޯނު ނަމްބަރުތަކެވެ. އެއިން ނަމްބަރަކަށް މިހާރު ގުޅޭނެ ގޮތެއްނެތެވެ. ސާމިރުގެ އެއްވެސް ރައްޓެއްސަކު މިރަށުގައި ނޫޅެއެވެ. ހުރީ ހުސް މާލޭގެ އެޑްރެސް ތަކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތެވެ. މިހާރު ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން އެކަނި މާލެ ދެވޭކަށްވެސްނެތެވެ. ނުގޮސް ވާކަށްވެސްނެތެވެ. ކޮންމެހެންވެސް މިހާރު މާލެ ދިއުމަށް މަޖުބޫރުވީއެވެ. މިވީހާ ދުވަހު ނުކުރި ހަނދާނެއް އާވުމުން ހިތުގައި ޖެހުނެވެ. މަންމަމެން މަތިން ހަނދާންވީ މާ ބޮޑަށެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކަރުނަތައް އޮހި ގަތީ އިމްނާގެ އިޛުނައާއި ނުލައެވެ. މިކުޑަކުޑަ ރަށުގައި ވޭތިވެގެން ދިޔަ އަށާރަ އަހަރު ހޭދަވީ މިހިތްދަތިކަން ފަރުދާ ކޮށްގެންހުރެއެވެ. މައިންބަފައިންގެ އެދުމުގައި ފައިންޖަހާފައި އައި ދަރިއަކަށް ލިބޭނެ ހުރިހާ ހިތާމައެއް އިމްނާއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. އިމްނާގެ ދުޢާއަކީ އޭނަގެ ދަރިން އިމްނާ ހޯދައިގަތް ކަހަލަ ދިރިއުޅުމެއް ނުލިބުމެވެ. ނުވެވުނުނަމަ އިމްނާ ދުވަހަކުވެސް ސާމިރުދެކެ ލޯތްބެއް ނުވީހެވެ. އާހް އެހެނަސް އެކަން އެނިމުނީއެވެ. ބަދަލުގައި ލިބެންހުރި އުފަލަކާއި ހިތާމައާއި ވޭނެއް ލިބިއްޖެއެވެ. މިހާރު ބޭނުންވަނީ މަރުވުމުގެ ކުރިން މައިންބަފައިންގެ މާފެވެ. ސާމިރުގެ އަމާނާތް ސާމިރުއާއި ހަވާލުކުރުމެވެ. މައިންބަފައިންގެ ރުހުން ލިބި އުފަލާއެކު އަބަދަށް ދެލޯ މަރާލުމެވެ.

ދެލޯފުހެލުމަށްފަހު އަތުގައި އޮތް ގަޑިއަށް ބަލާލުމަށް ފަހު ހުޅުވިފައި އޮތް ކުޑަ ފޮތް ލައްޕާ މޭޒުމަތީ ބޭއްވުމަށްފަހު ކުޑަ ދަބަސް ލައްޕާލުމަށްފަހު އެއޮތްތަނަށްލާ ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ބޮޑު ދޮރުން ދެބޭން އެކުގައި ވަދެގެން އައިތަން ފެނި އިމްނާ އެކުދިންނަށް ގޮވާލާ މާލެ ދާން ގަސްތުކުރާވާހަކަ ހިއްސާ ކޮށްލިއެވެ. މިވީ ހާ ދުވަހަު ދުވަހަކުވެސް އެކުދިންގާތު އިމްނާ މާލޭގެ ވާހަކަ ނަންވެސް ނުގަނެއެވެ. ފަހީމައްތަ އަކީ މާމަ ކަމަށް ދެކި އެކުދިންގެ އެއްވެސް އާއިލާ މީހެއްގެ ވާހަކަ އެއް އޮޅުންފިލުވުމުގެ ޝައުގެއްވެސް އެކުދިންގެ ވެސް ނެތެވެ. ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވުމުން ސަނާ ބައްޕަ ހުރިނަމައޭ އަންނާނެ ނަމައޭ ބުނާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ސަރާ ސަނާއަށް ކިޔައިދޭ ވާހަކައިން އެކަންތައް އޮޅިގެންދެއެވެ. މަންމަ އަމިއްލައަށް ފެށި ވާހަކައަކުން ދެކުދިންވެސް ވަރަށް ހައިރާންވިއެވެ. އިމްތިހާން ނިމުނުހާ އަވަހަށް މާލެ ދާން ތައްޔާރުވާން އިމްނާ ބުނެލިއެވެ. މާލެ ދިއުމުން ތި ކުދިންގެ ނަސީބު ހުރިވަރެއް އެގޭނޭއޭ އިމްނާ ހިތިގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. ދެކުދިން އެބުނި ބަހަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލިއެވެ.

ހަލުވިކަމާއި އެކު ދުވަސްތައް ވޭތުވަމުން ދިޔައެވެ. އެޑްވަންސަށް ދެމަހުގެ ކުލި އެއްކޮށްގެން އިމްނާ މާލެ ދާން ދަތުރު ފެށިއެވެ. ދެކުދިންގެ ހިތަށް ވެސް ވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ އުފާވެރިކަމެއް ލިބިފައެވެ. އުމުރުން އަލަށް އައްޑޫ މީދޫ ނޫން އެހެންތާކަށް ދެވޭތީއެވެ. ނިޔާމަ ދަތުރަކަށްފަހު  ރައްކާތެރިކަމާއެކު މާލެ އާދެވުނެވެ. އިމްނާ ކުޑަކުއްޖަކު ފަދައިން ވަށައިގެން ބަލަމުން ދިޔައެވެ. އައިސްފައިވީ ބޮޑު ބަދަލުން ހައިރާންވެ ތަންތަނަށް ނަޒަރު އުކަމުން ދިޔައެވެ. އުޅެ ބޮޑުވި  މާހައުލަށް އައިސްފައިވީ ބަދަލުން ހިތް ނުތަނަވަސްވި ނަމަވެސް ހިތުގައި ހަމަޖެހުމެއް ވެސްވިއެވެ. ކާރުގައު ދުއްވަމުން ދިޔައިރުވެސް އިމްނާ އިނީ ބޭރަށް ބަލަހައްޓައިގެން ވަށައިގެންވި ތަންތަނަށް ބަލާށެވެ. ދަންނަ މޫނެއް ދެކިލުމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. ގެސްޓް ހައުސެއްގައި މަޑުކުރަން އިމްނާ ނިންމީ އެއްވެސް ރައްޓެއްސަކާ ވެސް ވާހަކައެއް ހިއްސާ ކުރެވިފައި ނެތީމައެވެ. މިދަތުރުގައި އިމްދާދުވެސް ބައުވެރި ވެވުނީ އިއްތިފާގުންނެވެ. އިމްދާދު ވަނީ މާލެ އައުމުގެ ކުރިން އިމްނާމެން ތިބެން ތަނެއް ހޯދާދީފައެވެ. ހަލުވި ކަމާއެކު ވަގުތުތައް ވޭތުވަމުން ދިޔައެވެ. މާލެ އައިފަހުން އިމްދާދުގެ ހަބަރެއް ނުވެއެވެ. މާލެ އެރީންސުރެ އިމްނާގެ ހާލު ވަރަށް ދެރައެވެ. ނޭވާލާން އެހާ އުނދަގޫވިއެވެ. ކުރަންޖެހުނު ދިގު ދަތުރުގެ ސަބަބުން އިމްނާ ވަރުބަލި ވެއްޖެއެވެ. ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު ގަދަ ހިތްވަރު ގެއްލިއްޖެއެވެ. މިއީ ފަހުވަގުތޭ ހީވާކަހަލައެވެ. އިމްނާގެ ހާސްކަން އިތުރުވެ ހިތް ބިރުގަންނަގޮތްވެއްޖެއެވެ. މީހާގެ ތުރުތުރު އެޅުން ބޮޑުވެ ކުދިންވެސް ހާސްވާ ގޮތްވިއެވެ. އިމްނާ އަށްވެސް ވާހަކަ ދެއްކުންވެސް ދަތިވެ މޫނުމައްޗަށް އަނދިރިވެ ދެމިގެން ވެއްޓުނެވެ.

ސަނާ އެހީއަކަށް އެދި އިމްދާދުއަށް ގުޅިއެވެ. އިމްދާދު އޭރު ހުރީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ދާނެކަމުގައި އެމްބިއުލާންސްއަށް ގުޅަން އިރުސާދު ދިނުމަށް ފަހު އިމްދާދު އަވަސްވީ މާލެ އައުމަށެވެ. އިމްނާގެ ހާލު ވަރަށް ނާޒުކެވެ. ޑޮކްޓަރު ދިން ޚަބަރުން ދެކުދިންވެސް އެއްކުއްޖެއް އަނެއް ކުއްޖެއްގެ މޫނަށް ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން ބަލާލިއެވެ. މަންމަގެ ހާލު އެހާވަރުވެފައިވީ ކީއްވެ ކަމެއް އެއްވެސް ކުއްޖަކަށް ނޭންގެއެވެ. މަންމަ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދަނީ އެހާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔަކާ ކަމެއް އެއްވެސް ކުއްޖަކު ނުދަނެ ހުއްޓެވެ ލިބުނު ހިތް ދަތި ހަބަރުން ދެކުދިންވެސް ތިބީ ހިތްދަތި ކަމުގައެވެ. މަންމަ އަކީ އެހާ ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްގެ މެހެމާނެއްކަން އެގުމުން މުޅު ދުނިޔެ ބަނަވި ކަހަލަ އެވެ. މަންމަގެ ހިތްވަރުގަދަ ކަމަށް ސަނާ ވެސް ކޮސްވިއެވެ. ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް ޑަޔަލިސިސް ހަދަމުން ދިޔައީ އެއްވއސް ކުއްޖަކަށް އެއިން ކަމެއް ނޭނގިއެވެ. އެހާވަރުން އެކަން ސިއްރު ކުރުމުގެ ބޭނުން އެގެން ބޭނުންވިއެވެ. ޑޮކްޓަރުގެ ވާހަކަ ނުމުނުތަނާ އެމެޖެންސީގެ ދޮރުން ވަދެގެން އައި އިމްދާދު ސަނާއަށް ފެނުނެވެ. ދުވެފައި ގޮސް ވަރަށް ބާރަށް އިމްދާދުގެ ގައިގައި ސަނާ ބައްދައިގަތެވެ. އަޑު ވީއްލައި ރޯންފެށިއެވެ. ސަރާވެސް އެހީތެރިކަމުގެ އަތަކަށް ނުހަނު ބޭނުންވެފައެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައި ސަނާއަށް އެހީތެރިވެދޭން ޖެހެނީ ސަރާއެވެ. އިމްދާދު ހުރީ ވާނުވާއެއް ނޭނގި ހުއްޓުންއަރާފައެވެ. ވީ ގޮތެއް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވެފައެވެ.

(ނުނިމޭ) 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

50%
އުފާވި
50%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ