މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ހިޖުރައިގެ މަތިވެރި ހާދިޘާއިން ލިބިދޭ ބައެއް ފިލާވަޅުތައް

ހިޖުރައިގެ މަތިވެރި ހާދިޘާ ހިނގާދިޔަތާ 1442ވަނަ އަހަރުވެގެން މިދާ ވަގުތު މިއަދުގެ ޚުޠުބާއިން ހިޖުރައިގެ ހާދިޘާއިން ލިބިދޭ މަތިވެރި ބައެއް ދަރުސްތައް މިއަދުގެ ޚުޠުބާއިން ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ. ހިޖުރައިގެ ޙާދިޘާއަށް ކުރުގޮތަކަށް އަލިއަޅުވާލުމަށްފަހު ހިޖުރައިގެ މުހިއްމު ދަރުސްތަކެއްވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން؛

  • ހިޖުރައަކީ ދީނަށްޓަކައި ދީން ދިފާޢުކުރައްވަން ކުރެއްވިކަމެއްކަން

  • ނުބައިމަގު ދޫކޮށް ހެޔޮކަމުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވުންކަން

  • މުދަލާއިމާލުން ޤުރްބާންވުމަކީ މިމާތް ދަތުރުފުޅުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހާދިޘާއެއްކަން

  • ކަމެއް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމެއް ފުރިހަމައަށް ރޭވުމުގެ މުހިއްމުކަން އަދި އެކި ކަންކަމަށް މީހުން އައްޔަންކުރުން މުހިއްމުކަން

  • ދަތި އުނދަގޫ ވަގުތުގައިވެސް އީމާންކަމުގެ އަޙްލުވެރިން ޘާބިތުކަމާއިއެކު ތިބޭނެކަން

  • ﷲ އަށް އިތުބާރުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ވަކީލުކުރުމުގެ މަތިވެރިކަން.

އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ފިލާވަޅުތަކަށްފަހު އަދުގެ ޚުޠުބާގައި މިއަދުގެ ޙާލަތަށް އަލިއަޅުއްވާލައިފާވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ހިޖުރައިގެ ޙާދިޘާއިން ފިލާވަޅުތައް ލިބޭކަމާއި އެގޮތުން ﷲއަށް ވަކީލްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ސަބަބުތަކުގައި ހިފައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ މުހިއްމުކަންވަނޯ ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ.

އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު ހިޖުރީ އައު އަހަރު ފެށެނީ މުޙައްރަމުންކަމުގައިވާއިރު މުޙައްރަމް މަހުގެ 10ވަނަ ދުވަސް ނުވަތަ އާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަހިފުމުގެ މާތްކަމުގެ މައްޗަށްވެސްވަނީ އަލި އަޅުއްވާލާފައެވެ. އެގޮތުން އެދުވަހުގެ ރޯދަހިފުން ކީރިތިމާތް ނަބިއްޔާ އަމުރުކުރެއްވިކަމާއި އެދުވަހުގެ ރޯދަހިފާއިރު މުޙައްރަމްމަހުގެ 9ވަނަ ދުވަހާއި 10 ވަނަ ދުވަހު ރޯދަހިފުން ނުވަތަ މުޙައްރަމްމަހުގެ 10ވަނަ ދުވަހާއި 11ވަނަ ދުވަހު ރޯދަހިފުން ސުންނަތްކަންވެސް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. 

ވީމާ، މިމާތް ސުންނަތް އަދާކުރުމަށް އެންމެހައި ކިޔުންތެރީންގެ ކިބައިން އެދެމެވެ. އިސްވެ ގޮސްފައިވާ އަހަރު ތިބާއަށް ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަކުގެ ކައްފާރައަކަށްވުމަށް އެދޭނަމައެވެ. 

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ