މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ވަކީލްކުރުމަކީ ޔަޤީންކަމުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ - ޚުޠުބާ

މުޅިދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި ވަބާތަކާއި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުންދާ މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ވަރަށްވެސް ބޭނުންތެރި ހަފްތާގެ ނަސޭޙަތްތަކެއް މިއަދުގެ ޚުޠުބާއިން އިވިގެންވަނީ ގޮސްފިއެވެ. އެ ނަސޭޙަތްތައް އަބަދުމެ ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުން މުހިއްމު، ދިރިއުޅުމުގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ފަސޭހަކަން ގެނެސްދޭނެ މުހިއްމު ސިފައެކެވެ.

އެގޮތުން މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ﷲ ސުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާއަށް ވަކީލްކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ މަތިވެރި މާތް ސިފައެއްކަމުގައިވެސް ވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. އަދި އެއީ ތަވުޙީދުގެ އެންމެމަތީ ދަރަޖަކަމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުންވެސް ވަކީލްކުރުމަކީ އީމާންކަމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއްކަމާއި، އީމާންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް ލާޒިމްކަމެއްކަމާއި، އަދި އެއީ މުޢުމިނުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެއްކަމުގައިވެސްވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.

ހަމައެފަދައިން ﷲއަށްވަކީލްކުރުމަކީ އީމާންކަމާއި އިސްލާމްކަމާއި އިޙްސާންކަމާއި ގުޅިލާމެހިފައިވާ މުޙިއްމު އަސާސެއްކަމާއި އެއީ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގައި އޭގެ ބޭނުން ޖެހިގެންވާ ނުހަނު ބޮޑު ދީނުގެ ޝިޢާރެކެވެ. މިފަދައިން ޢަމަލު ކުރާ އަޅުންގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވެ، ﷲގެ ލޯބިވެ ވޮޑިގަތުން ޙާޞިލްކުރެވޭނެ މަގެވެ. އެކަމަކާއިނުލައި އެމީހެއްގެ އީމާންކަން ފުރިހަމަ ނުވާނެ ކަމެކެވެ. 

ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި އުޅޭއިރު ﷲށްވަކީލްކުރުމާއިއެކު ދުނިޔަވީ ސަބަބުތަކުގައި ހިފުމަކީ ވަކީލްކުރުން ނަފީކުރާކަމެއްނޫނެވެ. އެއީ މުސްލިމުންނަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތެވެ. ﷲށް ވަކީލްކޮށްފީމޭ ބުނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްހުރުމަކީ ވަކީލްކުރުމެއްނޫނެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ފުރުއަރާކަމެކެވެ. މިއާޚިލާފަށް ﷲގެ އަޅާގެގޮތަކީ ﷲއަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރުކުރުމާއިއެކު ސަބަބުތަކުގައިހިފައި އެކަލާނގެއަށް ފުރިހަމައަށް ބަރޯސާވުމެވެ. ﷲގެ އިރާދަފުޅުގައިވާގޮތަށްމެނުވީ އެއްވެސްކަމެއް ނުހިނގާނެކަން ދެނެގަތުމެވެ. 

އަތްބެލުމާއި، ފާލުބެލުމާއި، ތަވީދުއެޅުމާއި ސިޙުރު ފަންޑިތަ އަދި ރަމަލުޖެހުމަކީ ތަވްޙީދު ނަފީކުރާ، ވަކީލްކުރުމާއި ޚިލާފް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ޝުރުކުގެ ތެރެއިންވާ ބޮޑެތި ޝިރުކުތަކެވެ. ﷲ އަށް ވަކީލްކުރާ، ﷲއަށް ފުރިހަމައަށް ބަރޯސާވާ މުޢުމިނަކު އެފަދަ ހަޑިމުޑުދާރު ޢަމަލެއް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމަކަށް ހިތްވަރެއްވެސް ނުދޭނެއެވެ. އަދި އެކަމަކަށް މަގުކޮށައެއްވެސް ނުދޭނެއެވެ.

ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންނޭވެ! ތިބާއަށް ލިބެންއޮތް ނިޠުމަތެއް އެހެންމީހަކަށް ނުލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކުރާށެވެ. ތިމާއަށް ކުރެވޭ ފާފައެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބައެއްގެ ރޭވުމެއްގެ ސަބަބުން ތިމާއަށްލިބޭ ހިތްނުތަވަސްކަން ފިލުވާލެވޭނެ ހަމައެކަނިގޮތަކީ ﷲށް ވަކީލްކުރުމެވެ. ﷲއީ ތިބާގެ މަދަދުގާރުކަމުގައި ދެކުމެވެ. ހަމައެއާއިއެކު، ﷲށް ހަޟްރަތުން އެހީއާއި މަދަދަށް އެދޭށެވެ. އެއަށްފަހު ސަބުތަކުގައި ހިފާށެވެ. ދުޢާކުރުން ގިނަކުރާށެވެ. އެހެނީ ތިބާކުރެވޭ ދުޢާއަކީ ގެއްލިގެންދާނެ އެއްޗެއްނޫނެވެ. އޭގެ އަސަރު ތިބާއަށްކުރާނެއެވެ. ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތްތަކަށް ރުހިގެންވާށެވެ. އެއީ ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާޙުގެ ނިއްމެވުމެވެ. ހަމަ އެފަދައިން، ހުރިހާ ޙާލެއްގައިވެސް ﷲއަށް ވަކީލްކޮށް ސަބަބުތަކުގައި ހިފާށެވެ. އޭރުން ތިބާވަނީ އެންމެ ހިތްހަމަޖެހިގެންވާ ޙާލުގައެވެ.     

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ