މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:22
04:25
ފަތިސް
04:42
04:45
އިރުއަރާ
05:54
05:55
މެންދުރު
12:02
12:05
އަޞްރު
15:07
15:12
މަޣްރިބް
18:03
18:06
ޢިޝާ
19:14
19:17
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

މިކައުނުގެ ހުރިހާކަމެއްވަނީ އަޅުތަކުންގެ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި - ޚުޠުބާ

ފުރިހަމަ މުސްލިމަކަށްވޭވޭނީ އީމާންކަން ފުރިހަމަވެގެންކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި އަލިއަޅުއްވާލައްވާފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައިވަނީ އީމާންކަމުގެ 6 ރުކުން ނަބަވީ ޙަދީޘްފުޅުގެ އަލީގައި ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. ﷲއަށް އީމާންވުމާއި، މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމާއި ރަސޫލުންނަށް އީމާންވުމާއި ﷲ ބާވާލެއްވި ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމާއި ޢާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމުގެ އިތުރުން މިންވަރަށް އީމާންވުން އެއީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތައްކަމުގައިވަނީ ބުނެދީފައެވެ.

މިރުކުންތަކުގެ ތެރެއިންވެސް މިއަދު ޚުޠުބާގައި ބޮޑަށް އަލިއަޅުއްވާލާފައިވަނީ މިންވަރަށް އީމާންވުމުގެ މައްޗަށެވެ. ޤަޟާޤަދަރަށް އީމާންވުމުގެ މައްޗަށެވެ. ވަކިން ޙާއްޞަކޮށް ޤަދަރަށް އީމާންވާމީހަކު އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި ދިމާވާ އެއްވެސް ކަމަކާއި ކަންބޮޑުވެ މާޔޫސްނުވާނެއެވެ. އެފަދަ މީހަކުވާނީ ހިތްހަމަ ޖެހިގެންވާ ޙާލުގައެވެ. ރަސޫލާ އެންގެވިގޮތަށް އުޅޭ އީމާންކަން ވަރުގަދަ މީހަކަށެވެ. އެމީހެއްގެ ޢަމަލުތަކުން އެކަންފެންނަމުންދާ މީހަކަށެވެ. 
ވަކިން ޙާއްޞަގޮތެއްގައި މިއަދު ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާގޮތުގައި ހިތްތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނީ ﷲ ހަނދުމަކުރުމުންކަންވެސްވަނީ ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. އެއްވެސްކަމެއް ﷲގެ އިރާދަފުޅާއިއެކުގައިމެނުވީ ނުވާނެކަމާއި އެހެންކަމުން ފުރިހަމަ މުސްލިމަކު ދިމާވާ އެއްވެސްކަމަކާއި ހިތްނުތަވަސްވެ މާޔޫސްނުވާނެކަމާއި ހިތުގެ ޘާބިތުކަން އާރޯވެ، ހިތަށް އުފާވެރިކަން ލިބިގެންދާނެކަމެކެވެ.

ހަމައެއާއިއެކު ޚުޠުބާގައިވަނީ ﷲގެ އެންމެހައި އެންގެވުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަވްނަޖެހޭނެކަމާއި އެއީ އަޅުތަކުންގެ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމެވެ. އެގޮތުން ﷲގެ އެއްވެސް އަމުރުފުޅެއް ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެކަމާއި ހެޔޮކަންކަމަށް ޢަމުރުކުރުމާއިއެކު ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުމާއި ޝަރީޢަތުގައި ޙާރާމްހުރިހާ ކަމެއް ޙަރާމްކަމުގައި ދެކި އެކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމާއި ހެޔޮކަންކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުކޮށް ޘާބިތުވާންވާނެއެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ﷲގެ މިންވަރަށް އީމާންވުމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. 

ﷲއީ އެންމެ ޢަދުލުވެރި އިލާޙްކަމާއި އެއިލާޙުގެ ޢަދުލުވެރިކަމާއިމެދު ޝައްކު ނުކުރުމަކީވެސް މިންވަރަށް އީމާންވާ ކޮންމެ މުސްލިމަކު ހިތުން ޤަބޫލުކުރާނެކަމެކެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ހެޔިކަމަކީ އެކަމެއްގެ އަޖުރު އެތަށް ގުނައަކަށް ﷲ އިތުރުކުރައްވާނެ ކަމެއްކަމާއި އަނިޔާވެރިވުން އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅަށްވެސް ޙަރާންކުރެއްވުމުން ﷲގެ އޯގާވަންތަކަންކަމާއި އެކަލާނގެ ދީނަށް ނަޞްރުލިބިގެންދާނެކަންވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ހަމައެއާއިއެކު ދިމާވާ އެއްވެސް ކަމަކާއިއެކު ދިމާވާ މުޞީބާތްތަކަށް ކެތްތެރިވާންޖެހޭނެ ކަމާއި އެއީ ޙިދާޔަތާއި ފަލާޙުގެ ސިއްރުކަމުގައިވެސްވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. 

ﷲއެކަލަާނގެ އަޅުން އިމްތިޙާނުކުރައްވާނެކަމާއި ކާމިޔާބުލިބޭނީ މިންވަރަށް އީމާންވާ މީހުންނަށްކަމުގައިވެސްވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި މާޔޫސްނުވާށެވެ. ހިތާމަނުކުރާށެވެ. ދެރަވެ ހިތްނުތަވަސް ނުވާށެވެ. ކެތްތެރިކަން އިސްކޮށް ﷲއަށް ވަކީލްކުރާށެވެ. ރުޖޫޢަވުންވަނީ ﷲގެ ޙަޟުރަތަށްކަންދަނެ މިންވަރަށް ރުހިގެން ހުންނާށެވެ. ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ލިބުންނޫން ދެން ކޮންކަމެއްތޯއެވެ. 

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ