މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

މަގުމައްޗަށްވެސް ޙައްޤުތަކެއް އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ދީފައި - ޚުޠުބާ

އަހަރެމެންނަކީ މުސްލިމުންކަމުގައި ވީހިނދު އަހަރެމެން އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަކާއި ވާޖިބުތަކެއް ވާކަން މިއަދު ޚުޠުބާގައި އަލިއަޅުއްވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކު އަދާކުރަންޖެހޭނެ ޙައްޤުތަކެއްކަމާއި އެ ޙައްޤުތައް ދެނެގަނެ އަދާކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާގޮތަށް ކުރުމަށާއި ފަރުވާ ކުޑަނުކުރުމަށް ވަނީ ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ.

ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ނަބަވީ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި މަގުމަތީގެ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކުރައްވަމުން މިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ ސަލާމްގޮވުމާއި ސަލާމަށް ޖަވާބުދިނުމާއި، ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތްތައް ނަޙީކުރުމެވެ. މީގެ އިރުތުންވެސް މަގުމައްޗަކީ އެންމެންގެ ތަނެއްކަމާއި މަގުމަތީގައި ތިބޭ ތިބުމުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ތުރާލެއްވާފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމާއި މަގުމަތިން ބެލުންތައް ތިރިކުރުމަށާއި ހިނގާފައިދަމުން މީސްމީހުންގެ ގޭތެރެ ބެލުމާއި، ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި ތަކެއްޗަށް ބެލުމާއި ޢަމަލާއި ބަހުން ދިމާކުރުންފަދަކަންކަމަކީ ވަރަށް ދަށުދަރައިގެ ޢަމަލެއްކަމުގައިވެސްވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

މަގުމަތީގެ އަދަބުތައް އިތުރަށް ބުނެދެއްވަމުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ބުނާބަހަކުންވިޔަސް، ބަލާބެލުމުންވިޔަސް، ކުރާ އިޝާރާތަކުންވިޔަސް، މާރާމާރީފަދަ ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތަކާއި އެންމެންގެ ރައްކަލަށް ހެދިފައިވާ ޓްރެފިކް ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުނުކުރުމާއި، މީހސްތަކުންނަށް އުނދަގޫފަދަ ގޮތްގޮތަށް މަގުމަތީ އެއްޗެހި ބެހެއްޓުމާއި މަގުހުރުސްކުރުމުގައި ދުއްވާތަކެއްޗަށް ނުބެކުމާއި އަދި މަގު ހުރަސްކުރާމީހުންނަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުންފަދަ ކަންކަމަކީ މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކާއި ޚިލާފުކަންކަމުގައިވެސްވަނީ ބުނެދީފައެވެ. މަގުމައްޗަށްވެއްޓޭ  ކުނިތަކުގެ ތެރެއިން މިސްތަކުންނަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކުނިފަދަ ތަކެތި ނެގުމަކީ އީމާންކަމުގެ ކުޑަމިންވަރުގެ ކަމެއްކަމާއި މަގުމަތީގައި ހިނގަފައިދާއިރު ލަދުވެތިކަން އިސްކުރުމަށާއި، ކާބޯތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު މަގުމައްޗަށް އުކާނުލުމާއި މަގުމައްޗަށް ކުޑަކަމުދިޔުމާއި ޤަޟާޙާޖާ ކުރުންފަދަ ހަޑިމުޑުދާރު ޢަމަލުނުކުރުމަށްވަނީ ނަސޭޙަތްތެރިވެފައެވެ. އަދި މަގުމައްޗަށް ކުޑަކަމު ދިޔުމާއި ބޮޑުކަމުދިޔުމަކީ ﷲ ގެ ލަޢުނަތް ލިބޭކަމެއްކަމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 

ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންނޭވެ! މަގުމައްޗަކީ ރައްކާތެރިތަނެއްކަމުގައި ހެދުމަށާއި ސާފުތާހިރު ތަނެއްކަމުގައި ހެދުމަށް ގަސްގަހާގެހި ކެނޑުމާއި ލަކުޑިއާއި ކާބޯތަކެތީގެ ކުނިފަދަ ތަކެތި މަގުމައްޗަށްއެޅުމާއި މަގުމައްޗަށް ފެންފައިބާގޮތަށް ފުރާޅުތައް ބެހެއްޓުމާއި މަގުމައްޗަށް ކުޅުޖެހުމާއި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭމީހުންނަށް އުނދަގޫފަދަ ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމުން ދުރުހެލިވަމާ ހިނގާށެވެ. މަގުމައްޗަކީ ދުއްވާ އެއްޗެހި ދުއްވާތަންތަންކަން ދެނެގަނެ ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުމުގައްޔާއި މަގުމަތީ ކުޅެން ދޫކޮށްލަފައިތިބޭ ތިބުން ހުއްޓާލަމާ ހިނގާށެވެ. ގޭތެރެއިން ކުއްލިއަކަށް މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަ ނިކުތުން ހުއްޓުވަމާ ހިނގާށެވެ.  ނޫންނަމަ ހިތަމާވެރި ހާދިޘާތައް ހިނގުމަކީ އެކަށިގެންވާ ކަންކަމެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު ދުއްވާ އެއްޗެހި ދުއްވާއިރު ޤަވާއިގތަކާއިއެއްގޮތަށް ދުއްވުމަށާއި މީހުން އުޅޭ އަވަށުގައި ބާރަށް ނުދުއްވުމަށާއި ޙައްޞަކޮށް ގޯޅިއަޅާއިރު ދުވެލި މަޑުކޮށްވަނުމަށާއި ސިގްނަލް ދިނުމުގެ އިތުރުން ގޯޅިން ނިކުންނަ ނަމަ މަގުން ދުއްވާފައިދާ އެއްޗެއްސަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް މަޑުކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރި ހާދިޘާތަކުން ދުރުވުމަށް ކުރުން މުހީއްމުކަންކަމެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައިވެސް ފަރުދީ ޒިއްމާއަދާކުރާށެވެ.

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ