މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

އިސްލާމްދީނާއި މާތްނަބިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި ތެދުވުމަކީ ވާޖިބެއް - ޚުޠުބާ

ފުރާންސުގެ ރައިސްގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ފަތުރަމުންދާ ނޭއްޤާނީ ޢަމަލުތަކާއި ބަސްތަކާއި ދެކޮޅަށް މުޅިދުނިޔެ ތެދުވެ އިސްލާމީ ޢުއްމަތުގައި އަޑުއުފަލަމުންދާ މިދަނޑިވަޅު ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަ އެހާމެ ބޭނުންތެރި ޚުޠުބާއެއް މިއަދު އިއްވިގެން ހިގައްޖެއެވެ.

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާއަކީ އެންމެފަހުގެ ރަސޫލާކަމާއި އެކަލޭގެފާނަށް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައިވާ ޙައްޞަކަން ބަޔާންކުރައްވަމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކީރިތި ނަބިއްޔާއަކީ ތަޤްވާވެރިންގެ އިމާމުކަމާއި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ މަތިވެރި ޝަރަފް ކަމުގައިވާ ޙައުޟޭ ކިޔުނު ފެންގަނޑުގެ ވެރި ސާހިބާ ކަމުގައާއި މަޙްޝަރުގެ މައިދާނަށް މީސްތަކުން އެއްކުރެވުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބިންގަނޑު ފެޅުއްވޭނީ އެމާތް ނަބިއްޔާއަށްޓަކައި ކަމާއި ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުއްވޭނީ އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ކަމާއި އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވަރުގެ ވަދެވަޑައިގަންނަވާނީ އެކަކޭގެފާނުކަމެވެ. 

އެންވެސް މީހެއްގެ އީމާންކަން ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ އަށް އީމާންވުމުން މެނުވީ ފުރިހަމަ ނުވާނެކަން ބަޔާންކުރައްވަމުން ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ކިޔަމަން ގަތުމާއި ޤަދަރުކޮށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި އަދަބު ތަޢުޘީމް އަދާކުރުމާއި އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސާއި މުދަލާއި އަނބިދަރިންނަށް ވުރެވެސް ބޮޑަށް އެކަލޭގެފާނުދެކެ ލޯބިވުމާއި އެކަލޭގެފާނަށް ނަސްރު ދިނުމަކީ އީމާންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެއްކަމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތަށް ފުރަގަސްދީފި މީހަކީ އަބާއްޖަވެރިއެއްކަމުގައިވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. 

ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ މާތްކަމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ދެކެ ލޯބިވާ ލޯބިވުމަކީ ދުވަހަކުވެސް ފަނޑުނުވާނެ ލޯތްބެއްކަމާއި އެއީ މުޤައްދަސް ލޯތްބެއްކަމާއި ހަތުރުންނާއި މިތުރުންވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ އޯގާތެރިކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަމަށް މާތްކަމަށް ހެކިވާކަން ބަޔާންކުރައްވަމުން އިތުރަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ފުރައްސާރަކުރުމަކީ އިއްޔެއަކު މިއަދު ހިނގާކަމެއް ނޫންކަމާއި ނަބީކަމާއި ރަސޫލުކަމުގެ ދުވަސްވަރުންފެށިގެން ހިނގަމުން އަންނަކަންކަމާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނަށް ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާކަމާއި ﷲ ގެ ނަޞްރު ލިބިގެންދިޔަމާއި، ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި ޢަމަލާއި ބަހުން ތެދުވުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައިވެސްވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ކީރިތި މާތްނަބިއްޔާދެކެ ލޯބިވާކަމުގައި ވާނަމަ ފެންނާނެ ބައެއް ސިފަތައް ބަޔާންކުރައްވަމުން މިއަދު ޚުޠުބާގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުން ކަމެއް ޘާބިތުވާނަމަ އެކަމެއްގައި ހިފެހެއްޓުމާއި ރިވެތި ޢަޚްލާޤީ ސިފަތަކުން ޒީނަތްތެރިވުމާއި ޢަދުލުވެރިވުމާއި ކެތްތެރިކަމާއި މަޑުމޮޅިކަމާއި އިޙްތިރާމް ކުރުންފަދަ ކަންކަން ފެނިގެންދާނެކަމުގައެވެ. 

ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިން!  ކީރިތި މާތްނަބިއްޔާ އަހަރެމެންނާއިވަނީ ވަކިވެ ވަޑައިގެން ސުވަރުގެ ވަޑައިގެންފައެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ކީރިތި މާތްނަބިއްޔާގެ ސުންނަތުގައި ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ދުވަހަކުވެސް މަގުފުރެދިގެން ނުދާނެ ކަމުގައި ހަދީޘްކުރެއްވުމަށްފަހުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ކީރިތި މާތްނަބިއްޔާގެ ސީރަތު އުނގެނި ދަސްކުރަމާތޯއެވެ. ތިމާއަށް ކެރިކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން ނަޞްރުދެމާތޯއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ އެކިއެކި ވަޞީލަތްތަކާއި ޢަމަލުންނާއި ދުލާއި ގަލަމުން އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތްތައް ދިރުވަމާތޯއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދެކެވާ ލޯބީގައި ބިދުޢާއި ޙުރާފާތްތައް ދޫކޮށްލާށެވެ. ސީރަތުގެ ރީތި ވާހަކަތަކުން ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ލޯބި އުފައްދާށެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ސީރަތުން މިސާލު އުނގެނި ދަސްކޮށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މައިދާނަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ، ހުރިހާ ޒަމާނަކަށްވެސް ފެތޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މިސާލުތައް ހޯދަންބޭނުންނަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް ދަސްކޮށް އެއާއިއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ. އަދި ތިބާގެ އަޙުލުންނަށް ބުނެދީ ޢަމަލުކުރުވާށެވެ. ރުޅިވެރިވެ ދެކޮޅުވެރިވެރީންވީވެސް އެކަލޭގެފާނާއި ދީނަށްޓަކައެވެ. ރުޙުމާއި ލޯބިވާންވީވެސް ދީނާއި ކީރިތިމާތް ނަބިއްޔާގެ ލޯބީގައެވެ. ޙަޤީޤީ ލޯބިވުމަކީ އެއީއެވެ. 

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ