މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ރިޝްވަތު ކައިގެން ހަށިގަނޑުގައި ޖަހާ މަހަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ނަރަކަ - ޚުޠުބާ

މުޅި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ އެންމެ ބޮޑު އަދި ނައްތާލަން އެންމެ އުނދަގޫ ވަބާއަކީ ރިޝްވަތުގެ ވަބާކަމުގައި މިއަދު ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ. މިވަބާ ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރަށް އަލިއަޅުވާލަމުން ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ރިޝްވަތަކީ އެނަގާ އަހުލުވެރިން ވަރަށް ސިއްރިޔާތުގައި ކުރާކަމެއްކަމާއި ބައެއް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ރިޝްވަތެއް ނުނަގާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަކީ ނުވަތަ ކުރުމަކީ ނުވާކަމެއްކަމުގައެވެ.

ރިޝްވަތަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ އެއީ " ތިމާއަށް ޙައްޤުނޫން ކަމެއް ނުވަތަ ޙައްޤުނޫން އެއްޗެއް ލިބިގަތުމަށް ނުވަތަ ތިމާ ކަމަކުން ބަރީއަވެ ސަލަމަތްވުމަށް ފައިސާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދިނުން" ކަމުގައެވެ. އަދި ރިޝްވަތަކީ ޙަރާމްކަން ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއްކަމާއި އެކަމުގެ ނުބައިކަން އާލްޢިމްރާން ސޫރަތުގެ 161 ވަނަ އާޔަތުން ދަލީލުކުރާކަމުގައެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު މިފަސައިގެ ޢަމަލުގައި ޝާމިލްވާ އެންމެންނަށް މާތް ﷲ ލަޢުނަތް ލައްވާނެކަމުގައި ނަބަވީ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަލީގައިވަނީ ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. ރިޝްވަތު ކައިގެން ޖަހާ މަހަށް އެންމެ އަޢުލާކަންބޮޑީ ނަރަކަން އެނގެން އޮތްކަމާއި މިކަމުގެ ނުބައިކަން ތިމާއާއި ތިމާގެ ޢާއިލާ އަދި ދަރިފަސްކޮޅަށް ދެމިގެންވާކަން އެނގޭއިރު މިފަދަ ޢަމަލުތަކުގައި އުޅޭކަމީ ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

ރިޝްވަތަކީ ކޮބައިކަން ނަބަވީ ބަސްފުޅުތަކާއި ސީރަތުގެ ވާހަކަތަކުން ގެނެސްދެއްވަމުން ޚުޠުބާގައި އަލިއަޅުއްވާފައިވަނީ ތިމާއަށް ހަވާލުކުރެވޭ ވަޟީފާއެއްގެ ސަބަބުން ތިމާއަށް ލިބެން ނުޖެހޭ އެއްޗެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެއީ ރިޝްވަތުކަމާއި އޭގައި ނުހިފުމަށާއި އަދި ރިޝްވަތަށް މަގުފަހިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށެވެ. އަދި ރިޝްވަތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ޖެހެނީ އޭނާގެ އީމާންކަން ބަލިވުމުންކަމާއި ރިޒްޤުދެއްވަނީ ﷲ ކަން ހަނދުމަ ނެތުމުންކަމާއި ޙަރާމްގޮތުގައި ހޯދާ ފައިސާގައި ބަރަކާތެއް ނުހުންނާނެކަން ހަނދާން ނެތުމުންކަމާއި ތިމާއަށް ލިބޭ މިންވަރަށް ޝުކުރުނުކުރެވުން ކަމާއި މާ އަވަހަށް މުއްސަނދިވުންފަދަ ދުނިޔަވީ އެދުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމުގައެވެ.

ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިން! ރިޝްވަތަކީ މިފަދަ ނުބައި އެއްޗެއް އެނގޭ އިރު އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަކުރައްވާފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް ވާކަންދަނެ އެކަންކަން އުނގެނި ދަސްކުރަމާ ހިނގަށެވެ. އެއީވެސް ފަރުދީ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ހަދާށެވެ. ރިޝްވަތަކީ ކޮބައިކަމާއި ރިޝްވަތަށް ވާގޮތްވެސް ދަސްކޮށް މިނުބައި ފަސާދަ ނެތިކޮށްލުމަށްވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަމާ ހިނގާށެވެ. ﷲ އަށް ބިރުވެތި މުދާލާއި މުއްސަނދިކަން ޙަލާލުގޮތުގައި ހޯދަމާ ހިނގާށެވެ. ރިޝްވަތަށް ނޫނެކޭ ބުނަމާ ހިނގާށެވެ.  

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ