މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

މަރަކީ ސުންޕާކަން ބޮޑު ވޭންދެނިވި އެއްޗެއް - ޚުޠުބާ

މާާތް ﷲ އިންސާނުން ހެއްދެވި މަޤްޞަދު ބަޔާންކުރައްވަމުން މިދުނިޔޭއާއި ކާއިނާތު ފަނާވެދާނެކަމާއި ދިރިދެމި ވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲކަން ބުނެދެވުން ކޮންމެ ނަފްސަކީ މަރުގެ ރަޙަ ލިބިގަންނާނެ އެއްޗެއްކަން މިއަދުގެ ޚުޠުބާއިން ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ. ކީރިތި ޤްރްއާނުގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކާއި ސުންނަތުގެ އަލީ ވަނީ މަރަކީ ވޭންދެވިނި އެއްޗެއްކަމާއި މަރާ ބައްދަލު ނުކުރާނެ ހަމަ އެއްވެސް އިންސާނެއް ނުވާނެކަމުގައި ވަނީ ބުނެދީފައެވެ.

މިގޮތުން ކިތައްމެ މާތް މަޚްލޫޤަކަށްވެސް މިމަރުން ސަލާމަތްނުވޭނެ ކަމާއި އެކަމަކީ ވަރަށްވެސް ވޭންދެނިވި އެއްޗެއްކަމުގައި ކީރިތިމާތް ނަބިއްޔާގެ ބަސްފުޅުތަކުން އެނގޭކަމާއި އިންސާނާ މަރަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ވަޤުތު ކަން ހިނގާނެގޮތްވެސްވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެވަގުތު އެމީހެއްގެ ޙާލު ބަޔާންކުރައްވަމުން ޚުޠުބާގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ "އިންސާނާ މަރަށް ޚާޟިރުވުމުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހަނދާންވާނެއެވެ. އޭނާގެ ވަށައިގެންވާ މީހުން ފެނުމުން އެމީހުންނާއި ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވާނެއެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނާނީ މަލާއިކަތް ބޭކަލުންގެ ޖަމާޢަތާއިއެކު މަލަކުލްމައުތު އެ އިންސާނާގެ ފުރާނަ ހިއްޕަވަން ވަޑައިގަންނަވާ ތަނެވެ". 

މަރަކީ ވޭންދެނިވި އަދި އެހާމެ ސުންޕާކަން ބޮޑު އެއްޗެއް ބަޔާންކުރައްވަމުން ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ މިދުނިޔެއަކީ މުސީބާތާއި އިމްތިޙާނުން ފުރިގެންވާ ގޮވައްޗެއް ކަމުން ﷲވަނީ މަރުވުމާއި ދިރުއްވުން ލައްވާފަކަމުގައެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލާ ފާފަތަކުން ދުރުހެލިވެ ތަވުބާވުމަށްވެސްވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. 

އިންސާނާގެ ބަދުނަސީބުކަމާއި ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްނެތްކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ސުވާލުތަކެއް ކުރުމަށްވެސްވަނީ ބުނެދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ފަރްޟް ފަސްނަމާދު އަދާކުރެވޭތޯ އާއި، ޤުރްއާނުން އެއްވެސް މިންވަރެއް ކިޔެވޭތޯއާއި، ﷲގެ ހެއްދެވި ހެއްދެވުމާއި ކުޅަދުންވަންތަކަމާއިމެދު ވިސްނާލިންތޯއާއި، ކުށްފާފަތަކުން ދުރުވެ ހެޔޮކަންކަމަށް އަވަސްވެ ގަނެވޭތޯ ސުވާލުކުރުމަށްވެސްވަނީ އިރްޝާދު ދެއްވާފައެވެ. 

ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިން! އަހަރެމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙާލާއިމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްލުމުން އަހަރަމެންގެ މަރުގެ ޙާލަކީ ކޮބައިކަމާއިމެދު ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް މަރުގެ ސަކަރާތް އެހާބޮޑުއިރު އަހަރެމެންގެ ޢަމަލުތަކާއިމެދު ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް ކުށް ކުރެވޭނެ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ބުއްދިވެރިއަކީ ކުރެވޭ ކުށަށް މަޢާފަށް އެދި ތަވުބާވާ މީހުންނެވެ. އަދި މަރުވާނެކަމާއި މަރަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭނެކަން އަބަދާއި އަބަދުވެސް ހަނދާންކުރާށެވެ. މަރު ބައްދަލުކުރާނެ ތަނަކާއި ވަގުތެއް، ޢުމުރަކާއި ދުވަހެއް އަދި ދުވަސްވަރެއް އެކަކަށްވެސް ނޭނގޭނެއެވެ. ވީއިރު، އަބަދުވެސް މަރު ހަނދާންކުރަމާ ހިނގާށެވެ. އެއީ ފާފަތަކުން ދުރުހެލިވޭނެ މަގެއް ކަމުގައިވެސް ދަންނާށެވެ. ދާއިމީ ޙަޔާތުގެ ފެށުމަކީ މަރުކަމާއި މަރުމަތި އަމާން ނުވެއްޖެނަމަ އެޙަޔާތާއިމެދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން މަރުމަތި އަމާންކޮށްދެއްވާ، ފާފަތައް ފުއްސަވާ ދެއްވާ ސުވާރުގެ މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމަށާއި، ހެޔޮވެގެންވާ މަރަކުން ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ މަތީ މަރުގެންނެވުމަށް އަބަދާއި އަބަދު ދުޢާކުރަމާ ހިނގާށެވެ. މިއީ ކުޑަކަމެއްކަމުގައި ނުދެކޭށެވެ. މަރު އަހަރެމެންނާއި ބައްދަލުކުރާނީ ކުރިމަތިންނެވެ. އަދި އަހަރަމެން ދަތުރުކުރަމުންމިދަނީވެސް މަރާއި ކައިރިއަށްކަން ދަނެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙްކުރަމާ ހިނގާށެވެ. 

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ