މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

އިންޓަނެޓަކީ އޭގެ އަޑިނޭނގޭ ފުން، ނުރައްކާތެރި ކަނޑެއްފަދަ އެއްޗެއް - ޚުޠުބާ

ﷲ އަށް ޙަމްދުޘަނާ އަށްފަހު ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ޞަލާވާތްކިޔެވި، ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ ތަޤްވާވެރިވުމަށް ވަޞިއްޔަތްކުރުމަށްފަހު މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ 21ވަނަ ޤަރުނުގެ ޒާމާނީ ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށްވެސް މުޙިއްމު އެއް ވަޞީލަތްކަމުގައިވާ އިންޓަނެޓްގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން އެއީ އެވަޞީލަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފައިފިނަމަ ވަރަށް ބޮޑު ނިޢުމަތެއްކަމާއި އެއާއި ގުޅިފައިވާ ތަފާތު ޓެކްނޮލިޖީގެ ވަޞީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއިލީގުޅުން ބަދަހިވާކަމާއި، އުނގެނުމާއި އުނގަނައިދިނުމުގައި ފަހި ދޮރުތަކެއް ހުޅުވިފާފައިވާކަމާއި، މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވި ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމަކާއިވެސް މަޝްވަރާއިހޯދި ލުއިކަން ގެނެސްދޭ އެއްޗެއްކަންވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ހަމަ އެފަދައިން މިފަދަ ފަސޭޙަތަކާއިއެކުގައިވެސް މިކަމުގެ ބޭނުން ނުއެދޭވޭގޮތުގައި ބޭނުން ހިފާބަޔަކު ތިބޭކަން ދަނެ ހޭއަރާ ތިބުމަށްވެސް ވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.  ވަކިން ޙާއްޞަކޮށް ބެލެނިވެރިން އެމީހުންގެ ދަރިންގެ އުނގެނުމަށް ކޮވިޑް19އާއި ގުޅިގެން އައިބަދަލާއިއެކު މިކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށްވެސް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު އޮންލައިން ކޯސްތަކާއި ކުލާސްތަކާއި ފިލާވަޅުތައް ފީނަގައިގެންނާއި ހިލޭ ސާބަހަށް ގެންދެވޭކަމާއި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުރީގައި އިތުބާރުހިފޭ ބައެއްތޯބަލައި ޗެކްކުރުމަށް ޙައްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

ދަރިވަރުން ކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައިވަނީ ވަކިން ޙާއްޞަކޮށް އެދިފައެވެ. އެގޮތުން "އިންޓަނެޓަކީ އޭގެ އަޑި ނޭނގޭހާ ފުން، ނުރައްކާތެރި ، ކަނޑެއްފަދަ ވަޞީލަތެކެވެ. ނުވަތަ އެތަނުގެ އެތެރޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން ނޭނގޭހާ ބޯ ޖަންގައްޔެއްފަދަ އެއްޗެކެވެ".

މައިންބަފައިންނަށް!!

އިންޓަނެޓްގައި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އުޅެންދަސްކޮށްދީ ދުނިޔެއަށް ލޯހުޅުވައިދިނުމަކީ މައިންބަފައިން ކޮންމެހެންވެސް ކުރައްވަންޖެހޭކަމެކެވެ. އެގޮތުން؛

* ޒިންމާދާރުކޮށް، ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އިތުބާރުހިފޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ބަލަންވީގޮތް މަގުދައްކައިދިނުން.

* ތިމާ ޝެއަރކުރާ ކޮންމެ އެއްޗެކީ އެހެންބަޔަކަށްދެވޭ އެއްޗެއްކަމާއި އެއެއްޗެއްގެ ބޭނުން އެމީހުން ތިމާއާއި ހިތްނޭދޭ ފަދަގޮތްގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފާނެކަންދަނެ ތިމާގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯފަދަތަކެތި މީސްމީޑިޔާގައި ހާމަނުކުރުން

* އިންޓަނެޓްގެ ތެރެއިން ތިމާ ވާވަދެގެން ހިގައިދާނެކަމާއި ތަފާތު މަކަރުވެރިންގެ ލޯތަކުގެ ކުރިމައްޗަށްތިމާ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު އެފަދަ މަޅިއެއްގައި ނުޖެހުމަށް އެދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުން.

* ތިމާ ނުދަންނަ އެތަކެއް މަކަވެރިން އުޅޭނެކަމާއި އެފަދަ އެއްވެސް ބަޔަކާއި ނުވަތަ މީހަކާއި ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ބުނެދިނުން.

* ތަފާތު ބަރަހަނާ މަންޒަރާއި ވީޑިޔޯތައް އިސްތިހާރުގެ ގޮތުގައްޔާއި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ފަތުރަމުންދާކަމާއި އެފަދަ މަންޒަރުތަކަށް ބެލުމަށް ލަނދުގަނެ ﷲއަށް ބިރުވެތިވުމަށް ދަރިންނަށް ބުނެދީ އެކަންކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަންބުނެދިނުން.

* ތަފާތު އެތައް މަކަވެރިން އުޅޭ ތަނެއްކަމާއި ތިމާ އެމީހުންގެ ޝިކާރައަކަށް ވެދާނެކަން ބުނެދިނުން.

އޮންލައިންގޭމްތަކާއި ސޯޝަލްމީޑިޔާގެ ޛަރިއްޔާއިން އެތަކެއް ކުދިންނާއި ޒުވާނުން މަކަރުވެރިންގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ކަމާއި، އެކުދިންގެ ބޭނުން ނުހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކަމީ އަދުގެ ދުނިޔެ ދެކި ފެނިދެނިވެފައިވާ ކަންކަމެވެ.

އައިޓީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށް!!

ރައްކާތެރިގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ތިބޭފުޅުން މިކަމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ޕޭރެންޓަލް ކޮންޓްރޯލް، ފެމިލީ ސޭފްޓީފަދަ އިންތިޒާމްތައް ހައްދަވާށެވެ. ތިބާއަށް ﷲގެ ދެއްވި ޢިލްމުގެ އަލީގައި އަހަރަމެންގެ ޅަދަރިން ފުން އަނދަވަޅުތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާށެވެ.

ސުކޫލުތަކުގެ ވެރިންނާއި މުދައްރިސުންނަށް!!

ހެޔޮގޮތުގައި އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުންހިފާނެ ގޮތްތައް އެކުދީންނަށް ބުނެދީ ، ބެލެނިވެރިންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވާށެވެ. ޒިންމާދާރުކަމާއިއެކު އުނގެނުމުގައި އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުންހިފުމަށާއި ބަވަނަ ވެފައިވާ ދުނިޔެއަކަށް އެކުދިންގެ ދީނާއި އަޚްލާޤާއި ނަފްސު ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑުކަމުގައިދެކި ﷲށް ބިރުވެތިވެ އެދަރީންގެ މުސްތަޤްބަލް އުޖާލާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާށެވެ.

އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާއި ހިއްސާދާރުންނަށް!!

ބަރަހާނާ މަންޒަރުތައް އެކުލެވޭ ވެބްސައިޓްތަކާއި އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފް ވާހަކަތަކާއި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ތަފާތު ވެބްސައިޓްތައް ބަންދުކުރައްވާށެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ﷲ ބަރަކާތްލައްވާނެކަމެއްކަމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޒުވާނުންނަށް!!

އިންޓަނެޓް ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ދަސްކުރުމަށާއި ޒިންމާދާރުކަމާއިއެކު އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުންހިފާ މީހަކަށް ވުމަށްވެސްވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ތިމާއަށް އެނގޭ، އަދި އިވޭ ކޮންމެ ވާހަކައެއް އޭގެ ޙަޤީޤަތް ނުބަލާ ނުފެތުރުމަށާއިއ އެއީ ދޮގުހެދުން ކަމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ކުޅިވަރާއި ގޭމާއި މަޖަލުގައި އުޅެންއޮތްތަނެއްކަމުގައި ނުހަދާ ތިމާގެ ޒުވާންކަން ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރުމަށްއޮތް ފުރުޞަތެއްކަމުގައި ދެކި އެގޮތަށް އުޅުން ބައްޓަންކުރާށެވެ.

ލޮބުވެރި ދަރިންނާއި ދަރިވަރުންނަށް! އިންޓަނެޓް ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ދަސްކުރުމަށާއި ޒިންމާދާރުކަމާއިއެކު އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުންހިފާ ކުއްޖަކަށްވުމަށްޓަކައި ބެލެނިވެރިންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުންކުރާށެވެ. އަދި އެއީ ތިޔަ ލޯބިލޯބި ދަރިފުޅާއި ދެކޮޅުވެރި އެތަކެއްބަޔަކު އުޅޭތަނެއްކަމާއި އެއްވެސްކަހަލަ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވާނަމަ އެކަން ލަސްނުކޮށް މައިންބަފައިންނަށް ކިޔައިދޭށެވެ. އޮންލައިން ގޭމްތަކާއި ހެއްވާ މަޖާކަންކަން ކުރާ މަންޒަރުދައްކާ ވީޑިޔޯއާއި ނިވާކަންކުޑަ މަންޒަރާއި ފޮޓޯފެންނަމަ ވީޑިޔޯއާއި ފޮޓޯ ނުބަލާށެވެ.

އެންމެހައި ކިޔުންތެރީންނޭވެ!!

ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކުރި ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުތަކާއި ޢުޞޫލްތަކާއި ޚިލާފްވުމަށް ބާރުއަޅާފަދަ ވެބްސައިޓްތަކާއި ޙަރަކާތައް ތަފާތު އެތަކެއްނަމުގައި ހިންގާކަމާއި ތިމާގެ ދިރިއުޅުން ކުޅިވަރާއިމަޖަލަކަށް ބަދަލުކޮށްލައިދާނެކަން ބުނެދީ ހޭއެރުވުމަކީވެސް މައިންބަފައިން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. އެގޮތުން ޓިކްޓޮކް، ހެއްވާ މަޖާ، ތިމާ ބަރަހާނާކުރުވާ، ލަދުހަޔާތްކެނޑޭފަދަގޮތްގޮތަށް އުޅުމަށް ހިތްވަރުލިބޭފަދަ މަންޒަރުތަކާއި، މީހުންނަށް ގެއްލުމާއި ލަނޑުލިބޭފަދަ ގޮތްގޮތަށް ކުޅެފައިވާ ވީޑިޔޯތައް ބެލުމާއި ދުރުކުރުވުން މުހިއްމެވެ.

އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުގައި ދަރިންނަށް ޙާއްޞަކޮށް އިންޓެނެޓް ސެޓިންގ ތައް ބަދަލުން ގެންނަވާށެވެ. ފެމިލީ ސޭފްޓީ، ޕޭރެންޓަލް ކޮންޓްރޯލް ފަދަ ކަންކަން ކުރައްވާށެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައިވާ ލިންކުގައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީވެ އެމަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްލީމެވެ.

އެންޓިޕޯން ފަޔަރފޮކްސް އެޑްއޮންއެއް

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ