މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: މިހާރު

ޒަކާތް ދިނުމަށް އިންކާރު ކުރުމަކީ އިސްލާމްކަން ނެތިގެންދާ ފަދަ ކަމެއް - ޚުޠުބާ

މުދަލަކީ ﷲ ދެއްވާ ޢަމާނާތެއްކަމާއި މުދަލަށް ލޯބިކުރުމަކީ އިންސާނުންގެ ހިތްތަކުގައި އެއަށް ލޯބިޖެހިފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައިވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން މުދަލަށް ލޯބިކުރުމަކީ ފިޠުރީކަމެއްކަމާއި މުދަލަށް ލޯބިކުރުމުގައި ދެކަމެއްގެ މަތީން ހަނދާންކުރަން ޖެހޭކަމާއި އެދެކަމަކީ މުދަލަކީ ﷲގެ މިލްކެއްކަމާއި އަދި އެމުދާ ހޭދަކުރަންޖެހޭ ހުއްދަކަންކަމުގައި ހުއްދަގޮތުގައިކަން ޤަބޫލުކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކާއި ނަބަވީ އިރްޝާދުތަކާއި ބަސްފުޅުތަކުގެ އަލީގައިވަނީ މުދާހޯދިގޮތާއި އެމުދާ ހޭދަކުރިގޮތާއިމެދު ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ސުވާލު ކުރެވޭނެކަމާއި އެސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެވިގެންމެނުވީ ތިބާގެ ފައިތިލަ ހުރިތަނުން ގުޑުވާވެސް ނުލެވޭކަމުން މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށްވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ ހަތަރުވަނަ ރުކުންކަމުގައިވާ ޒަކާތަކީވެސް ތިބާގެ މުދަލުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ފަރުވާ ކުޑަކުރާ ކަމެއްކަމާއި އެއާއިމެދު ޙައްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އީމާންކަން ފުރިހަމަވާނީ އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްގެންކަމާއި އެކަންކަން ހިތުގައި އެއްވެސް ޝައްކުކަމެއްނެތި ޤަބޫލުކުރުމުން ކަމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާއެވެ. 

ހަމައެއާއިއެކު މުދަލަކީ ޒީނަތެއްކަމާއި، ފިޠުނައެއްކަމާއި ބޮޑުވެގެންވާ އިމްތިޙާނެއްކަމާއި އެއެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ސުވަރުގެ ވަނުމަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރެއްކަމާއި ޒަކާތަކީ މުދަލުންދޭ އެއްޗެއްކަމާއި ޒަކާތް ބެހިގެންވަނީ މުދަލު ޒަކާތް އަދި ފިޠުރުޒަކާތަށްކަމުގައިވެސް ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ފިޠުރު ޒަކާތަކީ ރޯދަމަސް ނިއްމާ ދޭ އެއެއްޗެއްކަމާއި މުދަލު ޒަކާތަކީ ޒަކާތް ނެރެންޖެހޭ މުދަލެއް މީހަކު އަތުގައި ހުރެ އެއަށް ހިޖުރީގޮތުން 1 އަހަރުފުރި ނިޞާބު ހަމަވާނަމައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޒަކާތަކީ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިވެރިން، މުސާރަލިބޭ މީހުން އެކަނި ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗެއްނޫންކަމާއި ޒަކާތްނެރެންޖެހޭ މުދަލެއް އޮވެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބެއްކަމުގައިވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

ޒަކާތުގެ ހައްޤުވެރިންނަކީ އެޒަކާތުގެ ބެހެނިވެރިންކަމާއި އެޒަކާތްނުދައްކާ ކަމުގައިވާނަމަ އެފަދަ މީހަކަށް ވޭންދެނިވި ޢަޛާބުހުރިކަމާއި އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ އިސްލާމްކަން ނެތިގެންދާފަދަ ޢަމަލެއްކަމާއި އެކަމަށް ވަނާވެގަންނަ ބަޔަކާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ ކަމެއްކަންވެސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޒަކާތުގެ ފައިދާތައް ފާހަގަކުރައްވަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެއީ ފަޤީރުކަމަށްއޮތް ޙައްލެއްކަމާއި، މުޖުތަމަޢުއަށް މަންފާކުރާ ކަމެއްކަމާއި ނިކަމެތިންގެ ޙާޖަތްތައް ފުދުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމާއި، މުދަލުގައި ބަރަކާތް ލެއްވޭކަމެއްކަމާއި، ދަހިވެތިކަން ފިލައި ދީލަތިން ގެނެސްދޭ ކަމެއްކަމާއި ޒަކާތްދިނުމުން އެއީ ގެއްލިގެންދާ މުދަލެއް ނޫންކަމާއި އިލާޙީ ވަޢުދުގެ އުފާވެރި ޚަބަރުވެސްވާކަމެވެ.

ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރީން! ޒަކާތުގެ ޢިލްމު އުނގެނި އެފަރުޟު އަދާކުރައްވާށެވެ. ރިވެތި ވެގެންވާ ދަރަނިދިނުމަކުން ﷲއަށް ދަރަނިއެއް ދިނުމަށް އެދޭނަމަ ޒަކާތާއި މުދާ ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަކުރާށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މުދަލުގައި ބަރަކާތްލައްވާ، ސުވަރުގެ ޙާޞިލްވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. 

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ