މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: އަވަސް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅާލުމާއި ލޯބިދީ އިޙްތިރާމް ކުރޭ - ޚުޠުބާ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަމޭހިތުމާއި އޯގާތެރިވުމަށް ގޮވާލާ މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި އަލިއަޅުއްވާލައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމެއް ކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ " އެމީހުންނަކީ މިއަދު އުމުރުން ދުވަސްވެ، ގައިބާރުދެރަވެފައިވާ ބަޔަކަށްވިޔަސް ދުނިޔޭގައި ގިނަ ދުވަހު އުޅެ، ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްފައިވާ ޤައުމުގެ އިސްރަށްވެހިންނެވެ." އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު އެމީހުންވަނީ އަހަރެމެންނަށްޓަކައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ބޮޑެތި ޤުރްބާނީއެއް ވެފައިކަމުގައި ވެސްވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. 

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މާތް އަގުތަކުތަކުގެ ތެރެއިން އަގެއްކަމާއި އިސްލާމީ އަދަބު ތަކުގެ ތެރެއިން މާތްވެގެންވާ ރިވެތި އަދަބެއްކަމާއި، ކޮންމެ އާއިލާއެއްގެވެސް އެމީހުންގެ ކާފައިންނާއި މާމައިންގެ އިތުރުން އަނެކުންގެ ކާބަފައިންނާއި މާމައިންނަށް އަޅާލުމާއި ލޯބިދިނުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި އަމުރު ކުރައްވާފައިވާކަން ވެސްވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ތިމާއަށްވުރެ ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިޙްތިރާމްނުކުރާ، އޯގާތެރިނުވާ މީހުންނާއި، ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން މަނާ ނުކުކުރާ މީހުންނަކީ މި ހެޔޮކަމުގެ އުއްމަތަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއްނޫންކަމުގައި ނަބަވީ މޫރިތި ބަސްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. އަހަރެމެންގެ ކަންކަން ނިއްމުމުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަކީ އެކަމެއްގައި ބަރަކާތްލައްވާނެ ކަމެއްކަމާއި، އިޖުތިމާޢީގޮތުން ހިންގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އިސްދައުރެއް އަދާކުރެވޭ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައިވެސްވަނީ ޚުޠުބާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މުޖުތަމަޢުގައި މަދުން ނަމަވެސް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއިމެދު ނާއިންސާފުން ޢަމަލުކުރެވޭކަމާއި އަނިޔާވެރިވުމާއި ބަދުބަސް ބުނުމާއި މަލާމާތްކުރުމާއި ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ އެނގިގެންނާއި ނޭނގި ތިބެ ދެވޭކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމުން ދުރުހެލި ވުމަށްވެސް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުންވެސް މުޖުތަމަޢުގެ ބައެއް އަފްރާދުންގެ ފަރާތުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މިހުންނަށްދޭ އިނާޔަތްތައް އެމީހުންނަށް ނޭގި ބޭނުންކުރުމާއި ތިމާ ފިނި ، އަރާމު ކޮޓަރީގައި ނިދާއިރު ތިމާއަށް އެދުވަސް ހޯދައިދިނުމަށް ދާއޮހޮރުވި ކާފަ، މާމަ، މަންމަ ބައްޕަ ވަނީ ފިނިކަމެއްނުވާ، ހުރަގެއެއްފަދަ ތަންތަނަށް ލެވިފައިވާކަމާއި އެއީ އެކަމުގައި ދެބަސްވެވެން ނެތްކަމެއް ކަމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދަރިން ލިބުނު ނަމަވެސް އެމީހުންބަލާނެ ދަރިން ނުތިބި އެހެންބައެއްގެ ހަވާލުގައި އެތަކެއް ބަޔަކު ވޭނުގައި އުޅޭކަންވެސްވަނީ ބުނެދެއްވާފައެވެ.

ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިން!!! އިސްރަށްވެހިންނާއި ތިމާގެ މާމައިންނާއި ކާފައިންނަކީ މިއަދު އަހަރެމެން މިދެކޭ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކާއި ބޭއަދަބީ ބަސްތަކާއި ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތުގެ ހާލިތަށް ނައްތާލުމަށްފަހު އަހަރެމެންނާއި ޖާނާއިމާލު ޤުރްބާންކުރި މީހުންނެވެ. އެމީހުންނަށް އޯގާތެރިވަމާ ހިނގާށެވެ. މަގުމަތިން ތިމާގެ ކާފަ މާމަ ނޫނަސް އެއީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްނަމަ "ކާފާ" "މާމާ"  ގޮވާލާ އެމީހުންގެ ހިތް އުފާކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ. އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާއަކީ މާދަން އާރަސްތުކުރުމަށްޓަކައި މުޙިއްމު އެއްޗެއްކަން ދަނެ، ލޯތްބާއި އަޅާލުމާއި އިޙްތިރާމްދެމާ ހިނގާށެވެ. މިއަދު އެމީހުންނަކީ ތިމާގެ ދަރިންބަލަން ގޭގައި ތިބޭ ނޯކަރުންގެ ބަދަލުގައި ޤުރްއާންކިޔަވާ، ހެޔޮބަސްތައް އަޑުއެހުމަށް ވަގުތުހުސްކުރާ، ނަމާދުކުރުމާއި ޛިކުރުކުރުމުގައި އަބަދުމެ ތިބުމަށް ދޮރުތައް ހުޅުވައިދޭށެވެ. އެމީހުންނަކީވެސް އިންސާނުންކަމުން ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކާއި ކަމާނުގުޅޭ ވާހަކަދެއްކުމާއި ބޭކާރު ވާހަކަދެއްކުމަކީ ފެނިދާނެ ކަމެކެވެ. އެފަދަކަންކަން ފެނުމުން އެމީހުންގެ ނުބައިކަމޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ކެތްތެރިކަމާއިއެކު ނަސޭޙަތްތެރިވަމާ ހިނގާށެވެ. އަދި އެކާފައިންނާއި މާމައިންގެ އުމުރުގައި ބަރަކާތްލައްވާ ހެޔޮ ނިމުމެއް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ގިނަގިނައިން ދުޢާކުރާށެވެ. ތިމާއަށް މަދަމާ އިޙްތިރާމާއި އަޅާލުމާއި ލޯބި ހެޔޮދުޢާ އެދޭނަމައެވެ. 

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ