މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

އެެދުވަހުން އެހީތެރިކަމަށް އެދޭނެ ފާރާތެއް ސަލާމަތްވާން ދާނެތަނެއް ނެތް!

މާތް ﷲ އިންސާނުން ހައްދަވައިފައިވަނީ ބޭކާރު ގޮތެއްގައި ނޫންކަމާއި، އެންމެ ގިނައިން ހެޔޮޢަމަލު ކުރަނީ ކާކުތޯ ބައްލަވާ އިމްތިޙާނު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި މަރުވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުންވާނެކަމާއި، އާޚިރަތް ދުވަސްމަތިން ހަނދާން ނައްތާލައި ކެހިވެރިކަމުގެ މިވަގުތީ ދުނިޔޭގެ އަރާމާއި އުފަލުގެ ފަހަތުންދަނީ ﷲ ގެ އަޅުތަކުންކުރެ ކިތައް މީހުން ލެއްވުމަށާއި، ޢުމުރުގެ އަގުބޮޑު ވަގުތު ބޭކާރު ގޮތުގައި ހޭދަކޮށްލަނީ ކިތައް މީހުންތޯ ބެއްލެވުމަށާއި، ޝައިޠާނީ ދަންތުރައިގައި ޖެހި އެމީހުންގެ ދުނިޔެ ގެއްލުވާލަނީ ކިތައް މީހުންތޯ ބެއްލެވުމަށް ވަނީ މާތް ﷲ ޤިޔާމަތްދުވަސް ލައްވާފައިކަން މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި މުސްލިމުތަކުންނަށް ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ.

މުސްލިމުންގެ ހިތްތައް ޝައިޠާނީ ވަސްވާސްތަކުން ކިލަނބުވެ ކަސްތޮޅު އެޅުވިފައިކަން ބަޔާންކުރައްވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް އީމާންކަމުގެ ނޫރުން ހިތްތައް އަލިކުރަންޖެހޭކަމާއި ޙަޔާތުގެ ދަތުރުގެ މަޤްޞަދު ހަނދާން ކުރުމަށާއި މަރުވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން އިންސާނާ މަރުވާނެކަމާއި ކަށްވަޅަށް ލެވޭނެކަމުގައިވަނީ ހަނދާން ކޮށްދީފައެވެ. ކަށްވަޅަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ މަންޒިލްކަން ބަޔާންކުރައްވަމުން ފާހަގަކުރައްވާ ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި އެތަނުގައި އޮންނަންޖެހޭނީ އެކަނިކަމާއި އެކަނި ވެރިކަން ފިލުވައިދޭނެ ހަމައެކަނި އެއްޗަކީ އެމީހަކު ކޮށްފައިވާ ހެޔޮ ޢަމަލުތައްކަމާއި، ނުބައިކަންކަން ގިނަ ނަމަ ނުބައި އެކުވެރިއެއްކަމާއި ހެޔޮކަންކަން ގިނަނަމަ ހެޔޮ އެކުވެރިއެއްކަން ބަޔާންކުރައްވަމުން އެއީ ބިރުވެރި މަންޒިލެއްކަމުގައެވެ. ކަށްވަޅު ބައެއް މީހުންނަށް ވެގެންދާނީ ނަރަކައިގެ ވަޅުގަނޑަކަށް ނުވަތަ ސުވަރުގޭގެ ބަޤީޗާއެއްކަމުގައެވެ.

ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަން ހާމަކުރައްވާ ހަނދާން ކޮށްދެއްވުން މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވަނީ ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އުނޑުތައް ފަޅަފަޅައިގެން ދާނެކަމާއި، ފަރުބަދަތައްވެސް ބިމުން އުފުރި ކުނޑިތަކެއް ފަދައިން ވާނެކަމާއި މީސްތަކުން އުޅޭނީ މަސްތުވެގެން އުޅޭ ބައެއްފަދައިން ފެންނަމުންދާ އަޒާބަށް ބިރުންކަމާއި މައިބަނޑުމީހާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ވިހޭއިރުވެސް ނޭނގޭނެކަމާއި ކިރުދޭމައިން އެމީހުންގެ ދަރިންމަތިންވެސް ހަނދާންނެތި އެންމެންނާއި ދުރަށް ފިލަން ދުވާނެކަމާއި އިރު ކައިރިކުރެވި ބޯމަތި ކުރެވޭއިރުގެ ބިރުވެރިކަން ހިތައް ގެނެސް ޢަމަލުތައް ސީދާ ކުރަންޖެހޭކަމުގައެވެ. 

މިއަދު ޚުޠުބާގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ އެންމެ ފަހު ވާހަކައެއްގެގޮތުގައި، ޤިޔާމަތްދުވަހު މަޙްޝަރުގެ މައިދާނުގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކާއި ކީރިތި ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ބަސްފުޅުތަކުން އެދުވަހުގެ ހާލަތުވަނީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޙާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވަނީ އެމީހަކު މިބިންމަތީ އުޅުނުއިރު ކުޅަ ޢަމަލަކާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީސްތަކުންނާއި ސުވާލު ކުރެވޭނެކަމާއި އެދުވަހުގެ ވާހަކަތައް ސޫރަތު މުއުމިނޫންގެ 105ވަނަ އާޔަތުން 111ވަނަ އާޔަތަށް ވަހީ ކުރައްވާފައިވާކަން ވަނީ އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. 

ދެވަނަ ޚުޠުބާ ފައްޓަވާފައިވަނީ އެބިރުވެރި ދުވަހުގައި ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުންގެ އިތުރުން މީސްތަކުންގެ ޙާލަތުންނެވެ، އެގޮތުން ހުރިހާ ކީރިތިމާތް ނަބިއްޔާ ﷺ ފިޔަވާ  އެހެން ހުރިހާ ރަސޫލުންވެސް ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ދަންނަވަމުންދަނީ ނަފްސީ ނަފްސީއެވެ. ނަމަވެސް ޢާލަމްތަށް ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާ ﷺ ދަންނަވަމުންދާނީ އުއްމަތީ އުއްމަތީއެވެ. އެއަށްފަހު އެއްވެސް މީހަކަށް އެކަކުގެ މަތިން ހަނދާންނުވާނެ 3 ވަގުތެއް ބަޔާންކުރައްވަމުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ އެއީ ޞިރާތުމަގު ހުރަސްކުރާ ވަގުތާއި އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތައް މީޒާނުގައި ކިރޭ ވަގުތާއި ޢަމަލުތަކުގެ ފަތްތައް ދެވޭ ވަގުތުކަމުގައެވެ. މިއަދު އާރާއިބާރުގައި އުޅުނު މީހުންނާއި ދުނިޔެ ބިނާކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ އުފާތައް ހޯދުމުގައި ޙަލާލެއް ޙަރާމެއް ބެލުމެއްނެތި ވާދަވެރިވެގެން އުޅޭ މީހުންނާއި ޤިޔާމަތްދުވަސް ދޮގުކުރިމީހުންގެ ޙާލަތާއިމެދު ވިސްނާލުމުން ހިތްތައް ބިރުން ކެކޭނެއެވެ. އަޛާބުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. އަދި މިބިރުވެރިކަމުން 7 ބާވަތެއްގެ މީހުން ފިޔަވާ އެންމެން ހުށަހެޅޭނެކަމާއި އެ ހަތްބާވަތަކީ ޢަދުލުވެރި ވެރިންނާއި، ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ ބޮޑުވި ޒުވާނާއާއި، އެމީހެއްގެ ހިތް މިސްކިތާއި ގުޅިފައިވާ މީހާއާއި، ﷲ އަށްޓަކައި  ލޯބިވެ ރުޅިވާ މީހުންނާއި، އަންހެނަކު ފާޙިޝްކަމަކަށް ގޮވާލުމުން އެކަމުން ދުރުވާ މީހުންނާއި، ދެއްކުންތެރިކަމެއްނެތި ސިއްރުން ޞަދަޤާތްކުރާ މީހާއާއި ﷲ ހަނދުމަކޮށް އެމީހުންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރުނު މީހުންނެވެ. މިއެންމެންވާނީ އެދުވަހުން ޢަރްޝީގެ ހިޔާކަމުގައިވަނީ ދަލީލުތަކުގެ އަލީގައި ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. 

ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރީންނޭވެ! ކިތައްމެ ގިނަ ފާފައެއް ކުރެވިފައި ހުއްޓަސް ﷲގެ ރަޙްމަތުން އުއްމީދު ކަނޑާނުލާށެވެ. އަދި ތިބާއަށް ލިބިފައިވާ ވަޤުތުގެ ބޭނުން އަވަހަށް ހިފާ އަވަހަށް ތަވްބާވާށެވެ. ﷲ އެފާފަތައް ފުއްސަވާ އެހުރިހާ ފާފައެއް ހެޔޮކަންކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭށެވެ. ފާފަކުރާ ފާފައަށް ހިތްވަރުދޭ އެކުވެރިންނާއި ދުރުވާށެވެ. ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކާއި ވާހަކަތަކާއި މަންޒަރުތައް އަދި ފޮޓޯތައް ނުފަތުރަށެވެ. އެދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަން އިހްސާސް ނުވާނަމަ ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުން ގިނަކުރާށެވެ. މީހަކުދެކެ ލޯބިވާނަމަވެސް ﷲ އަށްޓަކައި ލޯބިވާށެވެ. އަރްޝީގެ ހިޔާ ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެވޭތޯ އަބަދުމެ ހަނދާންކޮށް ޢަމަލުތައް ސީދާކުރާށެވެ. މިވަގުތީ މަންޒިލްގެ އުފާތަކާއި އަރާމު ނުލިބިދާނެތީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް އެކަމުގައި ހޭދަނުކުރާށެވެ. ޙަޤީޤީ ކާމިޔާބުގެ ވެރިއަކީ މިދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ބޭނުންކޮށްގެން ޢާޚިރަތް ކާމިޔާބުކުރާ މީހާއެވެ. 

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

50%
އުފާވި
50%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ