މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ފަލާޙާއި ކާމިޔާބު އެދޭނަމަ ﷲގެ ދީނުގައި ޘާބިތުވެ ﷲށް ބަރޯސާވޭ - ޚުޠުބާ

ނަޞްރާއި ނަސީބަކީ މާތްﷲ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ތެދުވެރި، އިޚްލާޞްތެރި މުއުމިނުތަކުންނަށް ދެއްވާ ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތެއް ކަމުގައްޔާއި އަދިއެއީ ދީން ﷲގެ ދީން ޤާއިމް ކުރުމުންނާއި އެކަލާނގެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމާއި ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ﷺގެ ސުންނަތަށް ތަބަޢުވުމުން ލިބޭ ނިޢުމަތެއް ކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. "ނަޞްރު ލިބޭނީ ﷲގެ ދީނަށް ނަޞްރުދީގެން" މިމަޢުޟޫއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އިއްވިގެންމިދިޔަ ޚުޠުބާގައި މުސްލިމުންނަށް ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ ކޮންމެ ފަހަރަކީވެސް އެބައިމީހުން ﷲގެ ދީނަށް އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުން ދޫކޮށްލުމުން އެކަމުގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވި އިމްތިޙާނުކަންކަމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޚުޠުބާގައި ލިޔުއްވާފައިވަނީ " މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރުނުލިބި ނާކާމިޔާބު ލިބިފައިވަނީ ﷲގެދީން ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން" ކަމުގައެވެ.

އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ހިނގައިދިޔަ ބައެއް ހަނގުރާމަ ތަކާއި ހާދިޘާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔުއްވާފައިވަނީ ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ އިރްޝާދުތަކަށް ކިޔަމަންތެރި ނުވެވުމުންކަމުގައި ބަޔާން ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކާމިޔާބީއާއި ފަލާޙް ލިބޭނީ ޤަބޫލުކުރާ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގައި ޘާބިތިވެ ތިބުމާއި، އީމާންކަމާއި އަޤީދާއާއި، އީމާންތެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ތެރެއިން އަމުރުވެރިންގެ އަމުރުގެ ތެރެއިން ލާފައިކަމުގައެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު މާއްދީ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އިޤްތިޞާދީ ބާރާއި އަސްކަރީ ބާރުވެސް ހިމެނޭ ކަމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިސްވެ ދެންނެވުނު ސަބަބުތަކުގައި ހިފުމާއިއެކު ﷲއަށް ވަކީލްކޮށް ދުޢާކޮށްގެން ކަމުގައެވެ. ދުޢާއަކީ ނަޞްރާއި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް އަހަރަމެންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެބޮޑު ވަޞީލަތްކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަން ކަމުގައިވެސްވަނީ ހަނދާން ކޮށްދީފައެވެ. ކީރިތި މާތްނަބިއްޔާއާއި އިސްލާމީ ލަޝްކަރުތަކުގެ މުސްލިމު ކޮމާންޑަރުންވެސްވަނީ މިފަދައިން ޢަމަލު ކުރައްވާފައި ކަމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. 

ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިން! ﷲގެ މަގުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށް، ޢަމަލުތައް ސީދާކޮށް، ފަރުދުންގެ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް ވަރުގަދަކުރަމާ ހިނގާށެވެ. ﷲށް ފުރިހަމައަށް ބަރޯސާވަމާ ހިނގާށެވެ. ﷲއާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ޢަމަލުފުޅުތަކާއި ބަސްފުޅުތަކުގައި ފުރިހަމައަށް ހިފަހައްޓާށެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ނަޞްރުދިނުމުގައި ތިމާއަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން ނަޞްރުދޭށެވެ. ދީނުގެ ޢިލްމުހޯދާ އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ. އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއިއެކު ދުޢާކުރުން ގިނަކުރާށެވެ. އޭރުން ﷲގެ ނަޞްރާއި ކާމިޔާބު ލިބޭނެއެވެ. 

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޝިރޫ 2 weeks ago

ފަލާހު ކިޔަނީ ކުރީގެ މެމްބަރަށްވެސް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ