މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މިހާރު

ދުޝްމަނުން މިއަދު މަސައްކަތްކުރަނީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ބަލިކަށި ކުރުމަށް - ޚުޠުބާ

ހިޖުރީގޮތުން މިހިނގާ ރަބީޢުލްއާޚިރުމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހަކީ ދިވެހިންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރު ލިބިގެންދިޔަ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރާ މަސްކަމުގައި ބަޔާންކޮށް މިމަތިވެރި ހިދާޔަތު ލިބުނީ މީގެ 800 އަހަރުކުރިން މިކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި އަލިއަޅުއްވާލައްވާފިއެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމްދީނުގެ ނިޢުމަތަކީ މާތް ﷲ ބަޔަކަށް ދެއްވާނެ އެންމެބޮޑު ނިޢުމަތްކަމާއި އެކަމަށް އަބަދާއިއަބަދު ޝުކުރުވެރި ވާންޖެހޭ ކަންކަންކަމާއި ޖާހިލުކަމާއި ޝިރުކުން ސަލާމަތްވީތީ އާއި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ނަސީބު މިންވަރު ވެގެންދަނީ މިދީނުގެ ސަބަބުންކަމުގައި ވެސްވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އަދި ހަމައެއާއިއެކު މިދީނަކީ ހުރިހާ ޒަމާނަކަށްވެސް ފެތޭ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙުމަތެއްކަމާއި ދުނިޔެ ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި މާއްދީ ފާގަތިކަމާއި ރަށްވެހިކަމުގެ ސަބަބުން ދީނުގެ ޢިލްމާއި ވިސްނުން ދުރުކުރާ ކަމަކަށް ނުހެދުމަށްވެސްވަނީ ނަސޭޙަތްތެރިވެފައެވެ. މުޖުތަމަޢުއަކަށް އިސްލާމްދީން ބޭނުންވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދަވަމުން ޚުޠުބާގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ އިންސާނިއްޔަތުގެ ގުޅުން ގުޅުވައިދިނީ އިސްލާމްދީންކަމާއި ފަރުދުންނާއި އާއިލީ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށްދެނީ މިދީންކަމާއި ރަނގަޅުގޮތްތަކާއި މަގުތައް ބަޔާންކޮށްދީފައިވަނީ އިސްލާމްދީންކަމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 

އިސްލާމްދީނަކީ މަޢުރިފާގެ ދީންކަމާއި މިދީނަށް މީސްތަކުން ވަދެފައިވަނީ މިދީނުގެ މާތްކަމާއި ދީނުގެ ޢިލްމު އުނގެނި ދަސްކޮށްގެންކަމާއި ދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރިން ކެނޑިނޭޅި މިދީނަށް ތަފާތުގޮތްގޮތަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމާއި މިދީނުގެ އަޙުލުވެރިންގެ ހިތުގައި ދީނަށް ޝައްކާއި ނަފުރަތު އުފައްދަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް ދީނުމުގެ ޢިލްމު އުނެގުމަށް ބާރުއަޅުއްވާ އިލާޙީ ބަސްފުޅުތަކުގެ އެހީގައިވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. 

ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިން!! މިފަދަ ނިޢުމަތެއްގެ މަތީން ހަނދާން ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި މިނިޢުމަތް ދެމެހެއްޓުމަށް ނުހަނު ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. ގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިންނަށް ތަފާތު އެތަށްގޮތަކަށް މިދީނުގެ ޢަދުއްވުން ކުރިމަތިލީކަމާއި އެކަމުގައި ހޭލާ ތިބުމަށާއި ދީނާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކާއި ވިސްނުންތައް ވެއްދުމަށް ކެނޑިނޭޅި ފައިސާދީގެންނާއި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭކަމުގައި ވިސްނާ ތިބުމަށާއި މީހުން ކާފަރުކުރުންފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމާއި ދީނުގެ އަސާސްތައް އުނގަންނައިދިނުމަށާއި ފިކުރީފޮތުން ކުޅެމުންދާކަމާއި އެކަމަށް ހޭލައިތިބުމަށް ދިވެހި ލޮބުވެތި އެންމެހައި މުސްލިމުތަކުންނަށް ގޮވާލާ ވަޞިއްޔަތްކުރަމެވެ. 

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހުސައިން 6 months ago

މިޤައުމު ތާ އަބަދު އިސްލާމް ކަންމަތީ ލަހައްޓަވާށި، އާމީން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ