މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: ފައިނު ސްކޫލް

އިސްލާމްދީނަކީ ޢިލްމުގެ ދީންްް - ޚުޠުބާ

އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް މިއަރަކީ ދިރާސީ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގެ ކިޔެވުން ޖެނުއަރީ މަހު ފެށޭ އަހަރެއްކަމުން ތަޢުލީމާ ތަރުބިއްޔަތުގެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ޙާއްޞަކުރެވިގެން މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައިވަނީ ހަނދާންކޮށްދިނުންތަކެއް ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމްދީނަކީ ޢިލްމުގެ ދީންކަމާއި މާތްﷲ ކީރިތި ނަބިއްޔާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާވާލެއްވުނު ވަޙީ ބަސްފުޅުކަމުގައިވާ ސޫރަތުލްޢަލަޤްގެ ފުރަތަމަ 5 އާޔަތުގައިވަނީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް ޢަމުރުކުރައްވާފައިކަމާއި ދީނުގައި ޢިލްމަށް ދީފައިވާ އަޙަމިއްޔަތު ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމަކީ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ޢިލްމުކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވަމުން ޚުޠުބާގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމަށް މަންފާ ކުރަނިވި އަދި އެޅިފައިވާ ޒިްނމާތައް އަދާކުރުމަށް އުނގެނެންޖެހޭ ޢިލްމު އުނގެނުމަކީ ދީން ބާރުއަޅާކަމެއްކަމުގައިވާވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިއަދު ދުނިޔެ މިދެކޭ ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުނުގެ ޢަޞްލު މޭސްތިރިންނަކީ މުސްލިމު ޢިލްމުވެރިންނާއި ސައިންސްވެރިންކަންވެސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 

 ލޮބުވެތި ދަރިވަރުންނަށް މުޚާޠަބުކުރައްވާ މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި އެކުދީންނަށްޓަކައި މައިންބަފައިންނާއި ދައުލަތުން ކުރަމުންދާ ހޭދައާއި ފޯރުކޮށްދޭ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށާއި ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށް ޢިލްމު އުނގެނުމަށާއި ޤައުމަށް ކުރިއެރުމަށާއި ރިވެތި އަޚްލާޤުން ޒީނަތްތެރިވުމަށާއި ދިނާއި ޤައުމަށް ޤުރްބާންވާންކެރޭ ބަޔަކަށް ވުމާށާއި އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ކުރިއެރުމަށް ހިތްވާރާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށްވަނީ ހަނދާންކޮށްދީ ނަޞޭޙަތްތެރިވެފައެވެ. 

އަދި ހަމައެފަދައިން މުދައްރިސުންނަކީ ދުނިޔެއާއި އަޚިރަތުގެ ހެޔޮމަގުތައް ހުޅުވާލަދޭ ވޮށްތަކެއްކަމާއި އެއީ ނަބީބޭކަލުން ކުރެއްވިފަދަ މަސައްކަތްކުރައްވާ ބައެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިނާއީ ޤައުމަށް ވަފާތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށާއި ރަނގަޅުގޮތާއި ނުބައި ވަކިކޮށްދިނުމާށާއި ދިނަށް ލޯބިކުރާ ސުންނަތަށް ތަބާވާ ޚުލްޤުހެޔޮ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ހިތްވާރާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސްވަނީ ހަނދާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި މުދައްރިސުންނަކީ ދަރިވަރުން ނަމޫނާއަކަށް ބަލައި ބައެއްކަމާއި މުދައްރިސުންގެ ފުށުން ރިވެތި އަޚްލާޤް ދަސްކޮށްދިނުމަށްވަނީ ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ. 

މައިންބަފައިންގެ ދައުރު ހަނދާންކޮށްދެއްވަމުން މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައިވަނީ ދަރިވަރުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގައި ހިވާގިވުމަށާއި ސުކޫލާއި މުޖުތަމަޢު ގުޅިގެން ދަރިވަރުންގެ ބޭނުްނތައް ފުއްދުމުގައި ކުރިއަށްދިޔުމަށާއި އެކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެކުދިންގެ ހެޔޮދުޢާ ލިބޭނެކަމުގައިވެސްވަނީ ހަނދާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ވަކިން ހާއްޞަކޮށް ފަރުޟް ފަސްނަމާދަށް ބާރުއެޅުމަށާއި ޤުރްއާން ކިޔަވައިދި އުނގަނައިދިނުމަށާއި އިސްލާމްދީނުގެ ބިންގާ ވަރިގަދަކުރުމަށްވެސްވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. 
ސުކޫލުތަކުގެ ވެރިންނަށް މުޚާޠަބުކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސުކޫލުތަކަކީ ދަރިވަރުންގެ ދެވަނަ ހިޔާވެހިކަމާއި އިސްލާމީ އަޤީދާ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ދުނިޔެއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާށާއި ޤައުމާއި އެކުދިންގެ މުސްތަޤްބަލް އުޖާލާކުރުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާކަމާއި އަދި އިތުރަށްވެސް ކޮށްދެއްވުމަށްވަނީ ނަސޭޙަތްތެރިވެފައެވެ. 

އެންމެހައި ކިޔުންތެރިން! މިފެށޭ ސެމިސްޓަ އަކީ ދަރިވަރުންނަށް އުފާފާޤަތިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ޢީލްމު އުނގެނުމުގެ ހެޔިޮ ދޮރުތައް ހުޅުވިގެންވާ ދުވަސްތަކެއްތަކުގައި ލެއްވުމަށާއި، ތަރުބިއްޔަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިލައްވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ ތަވުފީޤު ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރައްވަމާ ހިނގާށެވެ. އަހަރެމެން ކޮންމެ މީހަކީ މުދައްރިސަކަށް ނުވަތަ ބެލެބިވެރިއަކަށް ނުވަތަ ވެރިއަކަށް ނުވިޔަސް އެކުދިންނަށް ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ރިވެތި ނަމޫނާ ދައްކަމާ ހިނގާށެވެ. 

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ