މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ކަރަށް މަޅި މަހައިލި ވަގުތު މީހަކު އައިސް ނީނާ ކޮއްޕާލިއެވެ. ބިންމަތީގައި އޮތް ނީނާ އިސްއުފުލާ ބަލައިލިއިރު އާޒިމް ކުރިމަތީގައި ހުއްޓެވެ. ރުޅި އައިސްގެން ނީނާ ތެދުވިއެވެ. އާޒިމްގެ މޭގައި ދެއަތުން ޖަހާ ކޮއްޕާލިއެވެ. ރުޅި އައިސް ހަލާކުވެފައިވާ މީހާކުފަދައިން އާޒިމާއި ދިމާލަށް ހަޅޭލަވަން ފެށިއެވެ. "ކީއްވެ އަހަރެން ހުއްޓުވީ، އަހަރެން ދުނިޔޭގައި ހުންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، އަހަރެންގެ އެކަކުވެސް ނެތް، އެންމެންވެސް ކަންތައް ކުރަނީ އެއްގޮތަކަށް، އަހަންނަކީ މީހުން...
އާޒިމާއި އެކުގައި ދާން ބޭނުން ނުވިޔަސް ނީނާއަށް މަޖުބޫރުވީ އާޒިމާއި އެކީގައި ގެއަށް ދާށެވެ. އެދެމީހުންގެ ތެރޭގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން އުޅޭކަން ފާތުންއާއި އިއްބެއަށް އަންގާކަށް ދެމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކީގައި ދިޔުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ދެކިގެން ދެމީހުން ދިޔައީއެވެ. މަގުމަތީގައި ހިނގާފައި ދިޔައިރު ދެމީހުންގެ ދޭތެރޭގައިވީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ޖައްވު ސާފުވެފައި ހަމަހިމޭން ވައިރޯޅި އެއް ޖެހުން ފިޔަވާ އިތުރު ކަމެއް އެ ހަމަހިމޭން...
ނީނާ އަހަންނާއި އިންނާނަންތަ؟............................................. ނީނާގެ ލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ވަރަށް ސާފުކޮށް އާޒިމް ބުނެލިއެވެ. ނީނާގެ ހަށިގަނޑު ތުރުތުރު އަޅައިގެން ދިޔައެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ލޭ ދައުރުވުން އަވަސްވިހެން ހީވިއެވެ. މުޅި ހަށިގަނޑަށް ހީވީ ތޫފާނެއް ވެރިވި ހެންނެވެ. ހިތުގެ ތެޅުންދިޔައީ ބާރުވަމުންނެވެ. ހުއްޓުން އަރާފައި އިރުގަނޑެއް ވަންދެން އިނދެވުނީ އާޒިމާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ދޭނެ ޖަވާބެއް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނީނާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. އާޒިމްވެސް އިންގޮތަށް ނީނާއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނީއެވެ....