މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ފެހިކުލައިގެ ރީތި ގަސްތަކުން ޒީނަތްތެރިކަން ދުރަށް ފާޅުކޮށްދޭ މާފަންނު ޠައިބާއަކި ދެކޭ މީހުންގެ ހިތްތަކަށް އޭގެ ހައިބަވަންތަކަން ދައްކައިދޭ ބޮޑު ކިއްލާއެއްފަދަ ރީތި ގެއެކެވެ. ގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ބަހައްޓާލެވިފައިވާ ބޮޑެތި ހިޔާ ދޭ ގަސްތަކެވެ. ވަޔާ ވިހުރުވާލެމުންދާ ކުލަކުލައިގެ އެކިއެކި މާގަސްތަކެވެ. ކޮންމެއަކަސް ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން މިފަދަ ގެއެއް ލިބޭނީ ވަރަށްވެސް ނަސީބު ރަނގަޅު ބަޔަކަށެވެ. ހުދުކުލައިގެ ތަނބުތަކާއި، ރީތި ކުލަކުލައިން ޒީނަތްތެރިކޮށްލެވިފައިވާ ބެލްކަނި ފެންނަމީހެއްވެސް އަޖައިބުވާވަރުވެއެވެ. ކާރުން ފައިބައިގެން...
ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ފޮނުކަނޑަމުން ދުއްވަމުން ދިޔަ ލާންޗުގެ ފަހަތު ޝީޓުގައި އިން ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ މާސިންގާ ބޮޑު ކަނޑުގައި ނަގަމުންދާ ބިޔަ ރާޅުތަކަށެވެ. އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު ރޯޅިއަންނަ މޫސުން ރީތި ޗާލުދުވަހެކެވެ. ވައިރޯޅިތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މޫނުގައި ފިރުމަމުންދާ ބުރުގާގެ ކަން އިރުއިރުކޮޅަކާ ރީތި ކޮށްލައެވެ. ފުން ކަނޑުހާ ފުން، އޭނާގެ ހިތުގައި ލެވިފައިވާ ޒަޚަމްތަކާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނާށެވެ. ގޮތް ހުސްވެފައިވާ މީހަކު ފަދައިން...
ކުރިމަތީގައި ހުރި އާޒިމް ފެނިފައި ނީނާގެ ފައިދަށުން ހީވީ ބިންގަނޑު ދެމިގެންދިޔަހެންނެވެ .ޒާހިރު ހުރީ ފާޑަކަށް ހެވިފައި ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އާޒިމް ދިޔަގޮތައްގޮސް ޒާހިރުގެ ގިރުވާނުގައި ހިފާ ބޭރަށް ނެރުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. ހަމަ އެ ސިކުންތުގައި ޒާހިރުގެ ދެ އަތުން އާޒިމްގެ އަތުގައި ހިފާ ގިރުވާނުން އަތް ނައްޓުވާލިއެވެ. އާޒިމް ރުޅި އައިސްގެން ތުރުތުރު އަޅަނީއެވެ. ޒާހިރާއި ދިމާލަށް ލޯ އަޅާލާފައި ތުން ފިއްތާލައިގެން ހުރި ގޮތުން ހީވަނީ ހަމަ ދެންމެ...