މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އޭނާގެ މަންމައަށް ކުރިމަތިވި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމެވެ. އެހިޔާލުގައި ހިތްހަމަޖެހިގެންވާ މޫނަކާއިއެކު އާޒިމް ގޮސް ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވައިލިއެވެ. އެވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރުން އާޒިމްގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ކޮޓަރިއާއި ކައިރިވެލާފައި ރަނގަޅަށް ކޮޓަރިތެރެއަށް ބަލައިލިއެވެ. އެނދުމަތީގައި އިށީންދެލައިގެން އިން ނީނާ އަތުގައި އޮތް ފޮޓޯ ލޯގަނޑަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިންތަން ފެނިފައި އާޒިމްގެ ހިތަށް ގުޑުން އަރައިގެން ދިޔަ ކަހަލައެވެ. ނީނާ އަޅައިގެން އިން މަޑުމުށި...
އެހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ނީނާއާއި ދިމާލަށް ކިޔާލުމަށްފަހު އާޒިމް އެދިޔައީ ކޮންފަދަ ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ. "ދެރަވަނީ އާޒިމް އެކަނި ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ހިތާމަ ކުރިމަތިވަނީ އާޒިމަށް އެކަނި ހެއްޔެވެ؟ އާޒިމްގެ ތޫނު ބަސްތަކުން ނީނާގެ ހިތް ޒަޚަމްވަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާއަކީ ވެސް އިންސާނެކެވެ. ހަރު ހިލަގަނޑެއް ނޫނެކެވެ. މި ނޫންގޮތެއް އޭނާއަށް ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ އާޒިމާއި ދިމާނުވިނަމަ ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟ މިހުރިހާ ޝަކުވާތައް ހިތާއި ކުރަމުން ގިސްލަގިސްލާފައި ނީނާ ރޮނީއެވެ....
އާޒިމްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މަންމަޔަށް އެދެވުނީ ކިހާވަރެއްގެ ހިތްދަތި ކަމެއްކަމެއް އާޒިމަށް ވަޒަންވެސް ކޮށްނުލެވުނެވެ. އިރުކޮޅަކުން ޒައިނަބު ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަތް އަޑު އިވިފައި އެންމެން ދުއްވައިގަތީ ސިޑިން މައްޗަށް އެރުމަށެވެ. " އާޒިމް" ޒައިނަބު ބާރަކަށް އާޒިމަށް ގޮވާލިއެވެ. އަދި ހަރީރާ ކިޔައިފައި ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އެ ހަޅޭކުގެ އަޑުގައި ބިރުވެރިކަމާއި، ހާސްކަމުގެ އިހުސާސް ހުއްޓެވެ. އާޒިމް ދުވެފައި ސިޑިއާއި ދިމާލަށް ދިޔައެވެ. އެވަގުތަކީ ޒާހިރުވެސް ބޭރުގައި އުޅެފައި ގެއަށް...