މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
އަޤުލަބިއްޔަތު
ކައުންސިލް ރައީސް
އިބްރާހީމް ނާޞިރު 46% 143
0 ވޯޓް ކުރީގައި
މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު 52.4% 163
20 ވޯޓް ކުރީގައި
އަންހެން ކައުންސިލަރު
ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން 44.1% 137
0 ވޯޓް ކުރީގައި
އާއިޝަތު ރައިހާނާ 42.8% 133
-4 ވޯޓް ކުރީގައި
އާމިނަތު ޝިޒްނާ 55.3% 172
35 ވޯޓް ކުރީގައި
އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު 47.3% 147
10 ވޯޓް ކުރީގައި
ފިރިހެން ކައުންސިލަރު
ޙަސަން ވަހީދު 52.7% 164
18 ވޯޓް ކުރީގައި
އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު 46.9% 146
0 ވޯޓް ކުރީގައި
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 56.6% 176
30 ވޯޓް ކުރީގައި
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ
އައިމިނަތު އިބްރާހިމް މަނިކު 46.9% 146
0 ވޯޓް ކުރީގައި
އައިމިނަތު ޒިދުނާ 49.5% 154
8 ވޯޓް ކުރީގައި
ސާރާ އިބްރާހީމް 57.9% 180
34 ވޯޓް ކުރީގައި
ހަފީޒާ އިބްރާހީމް މަނިކު 52.1% 162
16 ވޯޓް ކުރީގައި
މަރިޔަމް ނާސިހާ 39.5% 123
-23 ވޯޓް ކުރީގައި
ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު 50.2% 156
10 ވޯޓް ކުރީގައި
ފާޠިމަތު ޢަލީ 46.6% 145
-1 ވޯޓް ކުރީގައި
ޖަމީލާ ޢުމަރު މަނިކު 45.7% 142
-4 ވޯޓް ކުރީގައި
ޝަފީޤާ ޙަސަން މަނިކު 49.2% 153
7 ވޯޓް ކުރީގައި
ޙައްވާ އާދަމް މަނިކު 41.8% 130
-16 ވޯޓް ކުރީގައި
ވޯޓް ފޮށިތައް
112 | R. Fainu - 1 - ފައިނު ސްކޫލް
އިބްރާހީމް ނާޞިރު 49.39% 122
މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު 49.8% 123
ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން 40.89% 101
އާއިޝަތު ރައިހާނާ 40.08% 99
އާމިނަތު ޝިޒްނާ 58.3% 144
އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު 51.01% 126
ޙަސަން ވަހީދު 51.42% 127
އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު 48.58% 120
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 55.06% 136
އައިމިނަތު އިބްރާހިމް މަނިކު 45.34% 112
އައިމިނަތު ޒިދުނާ 53.44% 132
ސާރާ އިބްރާހީމް 62.35% 154
ހަފީޒާ އިބްރާހީމް މަނިކު 56.68% 140
މަރިޔަމް ނާސިހާ 36.44% 90
ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު 52.63% 130
ފާޠިމަތު ޢަލީ 48.99% 121
ޖަމީލާ ޢުމަރު މަނިކު 42.51% 105
ޝަފީޤާ ޙަސަން މަނިކު 46.96% 116
ޙައްވާ އާދަމް މަނިކު 37.25% 92
ވޯޓްލެވޭ | 264
ވޯޓްލީ | 254
ބާތިލް | 7
493 | R. Atoll Male' - 4 - ކ.މާލެ
އިބްރާހީމް ނާޞިރު 35.09% 20
މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު 64.91% 37
ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން 59.65% 34
އާއިޝަތު ރައިހާނާ 54.39% 31
އާމިނަތު ޝިޒްނާ 45.61% 26
އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު 35.09% 20
ޙަސަން ވަހީދު 59.65% 34
އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު 43.86% 25
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 64.91% 37
އައިމިނަތު އިބްރާހިމް މަނިކު 56.14% 32
އައިމިނަތު ޒިދުނާ 36.84% 21
ސާރާ އިބްރާހީމް 43.86% 25
ހަފީޒާ އިބްރާހީމް މަނިކު 36.84% 21
މަރިޔަމް ނާސިހާ 54.39% 31
ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު 43.86% 25
ފާޠިމަތު ޢަލީ 40.35% 23
ޖަމީލާ ޢުމަރު މަނިކު 59.65% 34
ޝަފީޤާ ޙަސަން މަނިކު 59.65% 34
ޙައްވާ އާދަމް މަނިކު 63.16% 36
ވޯޓްލެވޭ | 60
ވޯޓްލީ | 57
ބާތިލް | 0
118 | B. Dhonfanu - 1 - ބ.ދޮންފަނު
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 1
ބާތިލް | 0
138 | Lh. Naifaru - 3 - ޅ.ނައިފަރު
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 1
ބާތިލް | 0
237 | AA. Rasdhoo - 2 - އއ.ރަސްދޫ
އިބްރާހީމް ނާޞިރު 100% 1
މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު 0% 0
ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން 0% 0
އާއިޝަތު ރައިހާނާ 0% 0
އާމިނަތު ޝިޒްނާ 100% 1
އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު 100% 1
ޙަސަން ވަހީދު 0% 0
އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު 100% 1
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 0% 0
އައިމިނަތު އިބްރާހިމް މަނިކު 0% 0
އައިމިނަތު ޒިދުނާ 100% 1
ސާރާ އިބްރާހީމް 100% 1
ހަފީޒާ އިބްރާހީމް މަނިކު 100% 1
މަރިޔަމް ނާސިހާ 0% 0
ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު 100% 1
ފާޠިމަތު ޢަލީ 100% 1
ޖަމީލާ ޢުމަރު މަނިކު 0% 0
ޝަފީޤާ ޙަސަން މަނިކު 0% 0
ޙައްވާ އާދަމް މަނިކު 0% 0
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 1
ބާތިލް | 0
271 | M. Maduvvari - 1 - މ.މަޑުއްވަރި
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 1
ބާތިލް | 0
319 | L. Kunahandhoo - 1 - ލ.ކުނަހަންދޫ
އިބްރާހީމް ނާޞިރު 0% 0
މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު 100% 1
ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން 0% 0
އާއިޝަތު ރައިހާނާ 100% 1
އާމިނަތު ޝިޒްނާ 100% 1
އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު 0% 0
ޙަސަން ވަހީދު 100% 1
އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު 0% 0
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 100% 1
އައިމިނަތު އިބްރާހިމް މަނިކު 0% 0
އައިމިނަތު ޒިދުނާ 0% 0
ސާރާ އިބްރާހީމް 0% 0
ހަފީޒާ އިބްރާހީމް މަނިކު 0% 0
މަރިޔަމް ނާސިހާ 0% 0
ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު 0% 0
ފާޠިމަތު ޢަލީ 0% 0
ޖަމީލާ ޢުމަރު މަނިކު 100% 1
ޝަފީޤާ ޙަސަން މަނިކު 100% 1
ޙައްވާ އާދަމް މަނިކު 0% 0
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 1
ބާތިލް | 0
059 | Sh. Foakaidhoo - 1 - ށ.ފޯކައިދޫ
އިބްރާހީމް ނާޞިރު 0% 0
މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު 100% 1
ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން 100% 1
އާއިޝަތު ރައިހާނާ 100% 1
އާމިނަތު ޝިޒްނާ 0% 0
އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު 0% 0
ޙަސަން ވަހީދު 100% 1
އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު 0% 0
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 100% 1
އައިމިނަތު އިބްރާހިމް މަނިކު 100% 1
އައިމިނަތު ޒިދުނާ 0% 0
ސާރާ އިބްރާހީމް 0% 0
ހަފީޒާ އިބްރާހީމް މަނިކު 0% 0
މަރިޔަމް ނާސިހާ 100% 1
ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު 0% 0
ފާޠިމަތު ޢަލީ 0% 0
ފާޠިމަތު ޢަލީ 0% 0
ޖަމީލާ ޢުމަރު މަނިކު 100% 1
ޝަފީޤާ ޙަސަން މަނިކު 100% 1
ޙައްވާ އާދަމް މަނިކު 100% 1
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 1
ބާތިލް | 0
685 | Komandoo Island Resort & Spa - 1 - ކޮމަންޑޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް
އިބްރާހީމް ނާޞިރު 0% 0
މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު 100% 1
ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން 100% 1
އާއިޝަތު ރައިހާނާ 100% 1
އާމިނަތު ޝިޒްނާ 0% 0
އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު 0% 0
ޙަސަން ވަހީދު 100% 1
އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު 0% 0
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 100% 1
އައިމިނަތު އިބްރާހިމް މަނިކު 100% 1
އައިމިނަތު ޒިދުނާ 0% 0
ސާރާ އިބްރާހީމް 0% 0
ހަފީޒާ އިބްރާހީމް މަނިކު 0% 0
މަރިޔަމް ނާސިހާ 100% 1
ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު 0% 0
ފާޠިމަތު ޢަލީ 0% 0
ޖަމީލާ ޢުމަރު މަނިކު 100% 1
ޝަފީޤާ ޙަސަން މަނިކު 100% 1
ޙައްވާ އާދަމް މަނިކު 100% 1
ވޯޓްލެވޭ | 1
ވޯޓްލީ | 1
ބާތިލް | 0

ކައުންސިލް ރައީސް

3

އިބްރާހީމް ނާޞިރު

ފަޒާ

4

މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު

ޗަނބޭލީގެ

އަންހެން ކައުންސިލަރު

5

ފައުޒިއްޔާ ޙުސައިން

އަމަން

6

އާއިޝަތު ރައިހާނާ

ރައިހާނާ މަންޒިލް

7

އާމިނަތު ޝިޒްނާ

ތާޖުމަހަލް

8

އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު

ހަނދުވަރީގެ

ފިރިހެން ކައުންސިލަރު

10

ޙަސަން ވަހީދު

ސަތަރުގެ

11

އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު

ވީސަންގެ

12

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

މެހުރާ

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ

1

އައިމިނަތު އިބްރާހިމް މަނިކު

އުފާވެރި މަންޒިލް

2

އައިމިނަތު ޒިދުނާ

މަލަސް

3

ސާރާ އިބްރާހީމް

ހުސްނުހީނާގެ

4

ހަފީޒާ އިބްރާހީމް މަނިކު

ފޭރުމާގެ

5

މަރިޔަމް ނާސިހާ

އިރަމާގެ

6

ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު

ވީސަންގެ

7

ފާޠިމަތު ޢަލީ

ގުލްޒާރުގެ

8

ޖަމީލާ ޢުމަރު މަނިކު

ޗަނބޭލީގެ

9

ޝަފީޤާ ޙަސަން މަނިކު

އުނިމާގެ

10

ޙައްވާ އާދަމް މަނިކު

ހުވަނދުމާގެ